Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØvergård, Kjell Ivarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:11Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:11Z
dc.date.created2008-11-03nb_NO
dc.date.issuednb_NO
dc.identifier114010nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-1262-5nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-1261-8nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270343
dc.description.abstractThis thesis is about the conceptual frameworks and models that we use to understand human performance in technical work situations. It represents both theoretical and empirical approaches to the issue of how we can conceptualize the human operator as a controller embedded in an environment with technical applications. The thesis starts with an experimental test of ergonomics recommendations (Article I) that many designers use to design control input devices in technical interfaces (e.g. Kroemer & Grandjean, 1997). The article shows, by using measures of goal-directed use (rather than static tasks), that the adherence to ergonomics recommendations may not necessarily entail good or optimal performance. This also means that the models we use to design for human performance must take into account the dynamic nature of the task performance, rather than static factors of that work performance. The thesis then continues with a phenomenologically inspired conceptualization of the human mind as an embodied agent aimed towards controlling actions in the world (Article II). This view is then implicitly brought on into observations of high-speed craft navigation and manoeuvring, where the human operator’s control strategies are investigated (Article III). The last article (Article IV) is a direct continuation of the observations of high-speed craft operation and presents video recordings from conversations during navigational exercises. The article discusses the use of the control situation framework to model the operator’s models. The adaptation of expert operators is accountable to an ecological affinity which reflects perception-action based experience with the manoeuvring of the high-speed craft in question. Taken together, these articles show a time-line of the building up of a dynamic model of the human controller that is embedded in a world consisting of ever-increasing technical complexity. The focus in the articles in this thesis (except for Article IV) is primarily on the operators and the understanding  of the operators’ perspective as a situated agent that is immersed in the unfolding co-agency of technology, environment and humans. The operator's understanding and conceptualization of the given situations that unfold in technically mediated work are of critical importance when it comes to understanding how one should model the operator. The problem lies in apprehending the operator's experience as it affects, and are affected by, the dynamic work flow of the joint cognitive system. The overarching aspect these articles point to the need to model the human operator as both seperated and integrated part of the technical systemnb_NO
dc.description.abstractDenne avhandlingen omhandler de konseptuelle rammeverk og modeller som vi bruker for å forstå menneskelig arbeidsprestasjon i en teknisk kontekst. Den representerer både teoretiske og empiriske tilnærminger til hvordan vi kan konseptualisere den menneskelige operatøren som en kontrollør som er omgitt av et miljø med tekniske systemer. Avhandlingen starter med en eksperimentell test av ergonomiske anbefalinger (Artikkel I) som mange designere bruker for å utforme tekniske grensesnitt (f.eks. Kroemer & Grandjean, 1997). Artikkelen viser gjennom å teste målorienterte handlinger (heller enn statiske oppgaver) at design i henhold til de ergonomiske standardene ikke nødvendigvis medfører en optimal prestasjon. Dette betyr at de modellene vi bruker for å designe for menneskelig prestasjon må ta høyde for arbeidsoppgavens dynamiske natur, heller en å fokusere på statiske elementer ved arbeidsoppgaven. . Avhandlingen fortsetter så med en fenomenologisk inspirert konseptualisering av menneskesinnet som en kroppsliggjort agent som søker å kontrollere handlinger i verden (Artikkel II). Dette perspektivet er så anvendt i observasjoner av navigasjon og manuvrering med hurtigbåt, hvor man studerte den menneskelige operatørens kontrollstrategier (Artikkel III). Den siste artikkelen (Artikkel IV) er en direkte kontinuasjon av observasjonen fra hurtigbåtnavigasjon og presenterer videoopptak av samtaler mellom navigasjonspersonnel under navigasjonsøvelser. Artikkelen diskuterer bruken av kontrollsituasjonsrammeverket for å modellere de modeller operatøren bruker for å kunne kontrollere båtens bevegelser. Tilpasningen gjort av erfarne operatører kan beskrives som en økologisk affinitet som reflekterer persepsjons-handlingsbasert erfaring med å manuvrere hurtigbåten. Sett under ett så viser disse artiklene en tidslinje for etablering av en dynamisk modell av den menneskelige kontrolløren som er omgitt av et miljø som består av økende teknisk kompleksitet. Fokuset i artiklene i denne avhandlingen (unntatt artikkel I) er primært på operatøren og på forståelsen  av operatøres perspektiv som en situert agent omgitt av et miljø hvor interaksjonen mellom teknologi, miljø og mennesker sammen utgjør grunnlaget for å kontrollere en artbeidsprosess. Operatørens forståelse og konseptualisering av en gitt situasjon som utvikler seg i en teknsik mediert arbeid er av stor viktighet for å forstå hvordan man skal modellere operatøren. Utfordringen ligger i å forstå hvordan operatørens opplevelse påvirker, - og blir påvirket av, den dynamiske utviklingen av menneske-maskinsystemet. Det overordnede aspektet artiklenene i denne avhandlingen peker ut er nødvendig av å modellere den menneskelige operatøren som både en seperat og en inkludert del av det tekniske systemet.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleHuman Co-Agency withTechnical Systems:Investigations of ModellingFrameworksnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel