Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandholtbråten, Idanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:54Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:54Z
dc.date.created2011-10-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier446090nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270280
dc.description.abstractI denne masteroppgaven presenteres elevers bilder av Norges rolle i verden. Oppgavens problemstilling er: Hvilke bilder av Norges rolle i verden har elever i den videregående skolen? Oppgaven har også en presiserende undertittel: -En analyse av elevtekster, sett i lys av Norges offisielle forståelse og to lærebøkers framstillinger av Norges rolle i verden. Elevenes tekster danner utgangspunkt for å si noe om deres bilder, som er forstått som mentale modeller, av Norge i verden. Det er Halfords teori om mentale modeller som ligger til grunn for oppgaven, sammen med Torney-Purtas forskning. Ved å se elevtekstene i lys av to sider i elevenes læringskontekst er det mulig å peke på noen likheter og forskjeller mellom elevtekstene, Norges offisielle forståelse og lærebøkenes framstillinger. Det er tekster skrevet av 88 elever ved vg2 studieforberedende som danner hovedmaterialet for oppgaven. Disse sees i lys av Norges offisielle forståelse gjennom Stortingsmelding nr. 15 (2008-2009) Interesser, ansvar og muligheter og de to lærebøkene Radar og Streif. Metoden tekstanalyse med fokus på innholdsanalyse er benyttet. Analysen har tatt utgangspunkt i en egenutviklet analytisk modell med fire dimensjoner og 14 kategorier: 1. Staters egenskaper: Beliggenhet, befolkning, størrelse, økonomiske ressurser, naturressurser, historie og kultur, kompetanse, og samfunnsverdier. 2. Mellomstatlige forhold: Forhold til andre stater, internasjonale organisasjoner, engasjementspolitikk og klima og miljø. 3. Kapitalistisk verdensøkonomi: Verdensøkonomi. 4. Militær verdensordenen: Militære forhold. Den analytiske modellen er laget med bakgrunn i teorier av Giddens og Østerud. I tillegg er elevtekstene analysert med tanke på framstillingsmåte i forhold til å være beskrivende eller reflekterende. Konklusjonen i oppgaven er at elevenes mentale modeller av Norges rolle i verden er meget forskjellige slik det kommer til uttrykk i mitt materiale. Det mest frekvente bildet er Norge som en rik oljegigant, og Norge som handelsnasjon. Et middels frekvent bilde er Norge som humanitær stormakt. Innenfor hver av de fire hovedkategoriene i den analytiske modellen kan det trekkes fram følgende bilder i elevenes beskrivelser: Innenfor statens egenskaper er det framtredende bilde at Norge er en liten, men rik oljenasjon. Innenfor kapitalistisk verdensorden er det framtredende bildet Norge som handelsnasjon. Innenfor mellomstatlige forhold er det framtredende bildet Norge som et vennskapelig land og en humanitær stormakt. Innenfor den militære verdensordenen er det framtredende bildet Norge som militær aktør. Når det kommer til framstillingsmåte og teksttype viser tekstene at elevene i liten grad har et kritisk bilde av Norges rolle i verden.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectFagdidaktikkno_NO
dc.titleNorge i verden: En analyse av elevtekster, sett i lys av Norges offisielle forståelse og to lærebøkers framstillinger av Norges rolle i verdennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel