Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsdóttir, Ragnheidurnb_NO
dc.contributor.authorMyran, Iris Hanssonnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:02Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:02Z
dc.date.created2014-08-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier736038nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270040
dc.description.abstractI denne studien har jeg sett på hvilket forhold lavt presterende skrivere på 10. trinn har til skriving. Fokuset i denne studien er å løfte fram elevenes opplevelse av skriving. Studien bygger på følgende forskningsspørsmål: Hvilken opplevelse har fire lavt presterende skrivere på 10.trinn av skriving? Metoden jeg har benyttet i datainnsamlingen, er en kvalitativ intervjustudie hvor jeg gjennomførte et gruppeintervju med fire gutter på 10. trinn. I forkant av intervjuet gjennomførte alle fire individuell refleksjonsskriving, eller tenkeskriving. De svarte også skriftlig på noen spørsmål. Intervjuet ble spilt inn og transkribert. Resultatet av analysen av elevenes skrevne tekster og det transkriberte intervjuet viste tre klare kategorier som informantene framhevet da de delte sine tanker og opplevelser av skriving. De tre kategoriene er basert på elevenes egne sitater. 1) "Skriving tar tid og humør", 2) "At det alltid skrives riktig og at du virkelig har rett på alle ordene", og 3) "Å skrive fint og tydelig så andre folk kan lese det". Under den første kategorien kom det fram at alle fire var enige om at skriving var kjedelig. Det var derfor naturlig å knytte denne kategorien opp mot teorier om motivasjon og mestring. Den andre kategorien handler om at de fire elevene opplever at det å mestre rettskriving er både en viktig og en vanskelig side av skrivingen. Denne kategorien har jeg derfor knyttet opp mot teorier om funksjonell skriveopplæring og rettskriving. Den siste kategorien handler om at det både er viktig og vanskelig å skrive fint slik at andre kan lese det du skriver. Til denne kategorien har jeg vektlagt teorier om funksjonell håndskrift. Resultatene jeg kommer fram til i denne studien er i samsvar med mye av det SKRIV-forskerne så da de observerte skriveopplæringen etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Det var en skriveopplæring som i stor grad vektla skrivingens formside, og til dels innholdssiden og i alt for liten grad rettet fokus mot skrivingens formål. I Norge viser statistikk en klar sammenheng mellom manglende grunnleggende ferdigheter og frafallet i videregående skole. En av disse ferdighetene er skriving - som denne oppgaven handler om. Vi har kunnskap om at manglende grunnleggende ferdigheter øker risikoen for at elevene faller ut av den videregående skolen. I tillegg til å løfte fram de lavt presterende skrivernes stemmer, har jeg derfor også valgt å fokusere på metoder som viser seg å ha effekt på å utvikle elevens skrivekompetanse og presentert tiltak som kan bidra til at elevene tilegner seg de skriveferdighetene som kreves for å mestre de faglige krav som stilles i skole og yrkesliv.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Skriving tar tid og humør": En kvalitativ studie av lavt presterende skrivere på 10. trinn og dere forhold til skrivingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record