Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Stine Aasenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:21Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:21Z
dc.date.created2011-03-17nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier404588nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269329
dc.description.abstractFormålet med denne masteravhandlingen var å se på hvordan rådgivere opplever egen anvendelse av makt i sin arbeidshverdag. Jeg ønsket å komme nærmere inn på, og da også fremheve, den enkeltes opplevelse rundt makten de besitter i form av spesifikke yrkesroller. Oppleves makt som noe positivt, negativt eller tvetydig? Avhandlingen er bygget på problemstillingen: Hvordan opplever rådgiver sin egen anvendelse av makt? Det empiriske forskningsmaterialet er samlet inn ved bruk av Q-metodologi, hvor 16 rådgivere med tilknytning til to ulike psykiatriske institusjoner har gjennomført en Q-sortering. De har sortert 48 utsagn vedrørende maktaspektet ut fra sorteringsbetingelsen: ‖sorter så ærlig som mulig og etter hva som er praksis, ikke hva som er ideal‖. Forskningsdeltakernes subjektive erfaringer dannet med andre ord grunnlaget for sorteringen, og gjennom faktoranalyse av det empiriske materialet kom jeg frem til tre faktorer som beskriver deres opplevelser. Med utgangspunkt i disse opplevelsene ser det ut til at rådgiverne hadde ulike møter med maktaspektet. Den første faktoren vektla bemyndigelse av pasienter og de strukturelle rammers nødvendighet. Den andre faktoren påpekte det å være personlig i sin profesjonalitet og ønsket å skape et gjensidig møte med pasienter. Den tredje faktoren fremhevet makten, og særlig dens ubehag i møte med det relasjonelle aspektet. Disse funnene er blitt drøftet gjennomgående i avhandlingen og satt i sammenheng med relevant teori innenfor rådgivningsfeltet.nb_NO
dc.description.abstractThe objective of this master thesis was to review how counselors are experiencing their own use of force in their workday. I wanted to get closer to, and then also highlight, the individual experiences of the power they possess in the form of specific occupational roles. Is power perceived as something positive, negative or ambiguous? The thesis is built on the research question: How do counselors perceive their own use of power? In this study the empirical research data is collected through the use of Q-methodology, where 16 counselors linked to two different psychiatric institutions have conducted one Q-sorting each. They have ordered 48 statements regarding aspects of power from the sorting condition: "sort as honestly as possible with emphasis on what is practice, not what is ideal". Due to this, research participants' subjective experiences formed the basis for the sorting. Through factor analysis of the empirical material I came up with three factors that describe their experiences. Based on these experiences, it appears that the counselors had various meetings with the power aspect. The first factor emphasized the authority of patients and the must of a structural framework. The second factor pointed out to be personal in their professionalism and the desire to create a mutual meeting with patients. The third factor highlighted power, and especially its discomfort in the face of the relational aspect. These findings have been discussed throughout the thesis and are seen in the context of relevant theory in the counseling field.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title Makt og profesjonalitet  - i møte mellom mennesker:  En Q-metodologisk studie av rådgiveres subjektive opplevelse knyttet til anvendelse av maktnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record