Show simple item record

dc.contributor.authorSandnes, Charles Holstnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:05Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:05Z
dc.date.created2012-09-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier550167nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268537
dc.description.abstractUtgangspunktet for masteroppgaven er National Oilwell Varco Norge (NOVN) sin visjon, som sier "Vi skal være den ledende og mest innovative leverandøren av bore-, håndteringsutstyr og tjenester til olje og gass industrien". Jeg er selv ansatt i selskapet og ønsket å se nærmere på hvilket forhold ansatte har til NOVN sin visjon. Masteroppgaven har lagt vekt på spørsmål knyttet til innovasjonsprosessen i NOVN og hvordan innovasjonsarbeid utføres i praksis. Min hypotese var at organisasjonen har for ensidig fokus på produktivitet, det vil si evnen til å levere et godt resultat i dag og at dette går på bekostning av innovasjon som kan sies å være evnen til å levere et godt resultat i fremtiden. NOVN er en stor organisasjon, og lokalisert på mange steder. For å tilegne meg kunnskap om innovasjosarbeid- og prosesser i NOVN, ble det gjennomført en rekke intervju på de fire største lokasjonene. Jeg valgte selv ut informanter, hvor jeg la vekt på at det skulle være ansatt, ledere, tillitsvalgte eller personer i posisjoner som var antatt å være viktig for NOVN sin innovasjons-evne. Undersøkelsen har gitt meg unik innsikt i hvordan lokasjonene jobber med innovasjon. I teoridelen gjennomgikk jeg teori om organisering av innovasjon. Sentralt i denne delen er definisjoner knyttet til innovasjon, hvordan innovative organisasjoner organiseres, hva som kjennetegner innovative organisasjoner, forskjellen på organisering for operasjon og innovasjon, hvordan involvere medarbeidere i innovasjon, evaluering av ideer, planlegging og oppfølgning av innovasjonsaktiviteter og hva som påvirker en organisasjons innovasjonsevne. I metode delen beskrev jeg mitt forskningsdesign, avgrenset oppgaven og beskrev detaljer rundt kvalitative intervju. Etter å ha gjennomført intervjuene satt jeg med en masse "rådata". I resultatdelene ble de viktigste funnene fra empirien presentert. Her ble det blant annet presentert hvordan ansatte forstår og forholder seg til innovasjon, hvordan innovasjonsprosessene i NOVN fungerer, hvor vi finner engasjement for innovasjon, hvordan egen innovasjon påvirkes av internt- og eksternt samarbeid og konkurranse, og til slutt hvilke framtidsperspektiv informantene mener NOVN har. Resultatene fra empirien ble analysert med utgangspunkt i teori som ble trukket fram i andre kapittel. Sentralt i denne analysen stod innovative kjennetegn, organisering av virksomheten, innovasjonsprosesser og muligheter og hindringer for NOVN. Basert på analysen så har jeg trukket konklusjon på min problemstilling og delspørsmål for masteroppgaven. Her har jeg identifisert kjennetegn på innovative organisasjoner. Hvor det kort kan sies at innovasjon ikke er noen hemmelighet, men er basert på godt lederskap, hvor tydelighet, organisasjonstruktur, nøkkelpersonell, effektivitet, medarbeiderinvolvering, kreativ kultur, samarbeid og nettverksbygging er svært viktig. Det er også identifisert en rekke kulturelle kjennetegn som alle er sentrale for å bygge en innvativ organisasjon. Hvordan en organiserer en virksomhet har stor betydning for bedriftens evne til å være innovativ. For å bygge opp en innovativ organisasjon må det organiseres og fasiliteres til støtte for de innovative kjennetegn som er identifisert. Det ble også identifisert at innovasjonsaktiviteter må organiseres på en speseill måte og det må være en del av den daglige aktivitet i en bedrift. Til slutt ble det konkludert med at NOVN har store muligheter for å kunne være innovativ i framtiden, med det er en del hindringer som det må finnes en løsning for. Jeg avslutter masteroppgaven med anbefalinger til bedriften for videre arbeid. Essensen her er at NOVN bør etabler et eget prosjekt eller iniativ som tar utgangspunkt i de organisatoriske og kulturelle kjennetegnene som er identifisert. NOVN må gjøre noen valg, bestemme retning og deretter fasilitere og organisere bedriften slik at de underliggende kravene som følger de identifiserte kjennetegnene løses. NOVN har ingen absolutte hindringer, men mange muligheter.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleInnovasjonsprosesser NOVNnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record