Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjelmeland, Heidinb_NO
dc.contributor.authorTøndel, Hanne Stavaasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:01Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:01Z
dc.date.created2011-12-29nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier470728nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267821
dc.description.abstractRusmiddelrelaterte problem er blant de vanligste årsakene til ulykker, sykdom og død i ungdomspopulasjonen. Rusforebyggende tiltak blir av Helsedirektoratet (2008) beskrevet som det viktigste virkemidlet mot rusmiddelrelaterte problemer. Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge hvilke rusforebyggende tiltak en gruppe ungdommer anser som virkningsfulle. Datamaterialet er samlet inn ved hjelp av semistrukturerte intervju. Utvalget har bestått av åtte elever i videregående skole, fire elever ved en byskole og fire elever ved en bygdeskole, i alderen 17-18 år. Materialet er analysert med systematisk tekstkondensering. Analysefunnene viser at tiltak med målsetting å redusere etterspørselen av rusmidler ble ansett som mest virkningsfullt blant informantene. Tilbudsreduserende tiltak som lovreguleringer ble lite vektlagt blant informantene, mens både likemannsarbeid og generelle forebyggende tiltak ble ansett som virkningsfulle for å forebygge rusmiddelrelaterte problemer. Forskjellene mellom holdningene i bygd og by var små i dette prosjektet. Tilpasning av rusforebyggende tiltak ut i fra lokale utfordringer vil imidlertid trolig gjøre tiltakene mer virkningsfulle. Inkludering av ungdom i rusforebyggende arbeid er også hensiktsmessig, og vil sannsynligvis bidra til å gjøre rusforebyggende arbeid mer tilpasset eldre ungdommer.nb_NO
dc.description.abstractProblems resulting from substance abuse are among the most common factors causing accidents, disease and death among the youth population. Drug prevention programs are described by Helsedirektoratet (2008) as the most important means to counteract problems related to substance abuse. The purpose of this project has been to map out which drug prevention programs are considered to be effective by a group of youth. The data material was collected through semi-structured interviews. The range consisted of eight high school students, 17-18 years of age. Four of them were students in a city based high school, four of them in a country side based high school. The material was analysed through systematic text condensation. Findings from the analysis show that measures aiming at reducing demand for drugs were considered by the informants to be the most effective. Measures aiming at supply reduction, such as legal regulations, were given little emphasis by the informants, while both peer-led programs and general preventive measures were considered to be effective for preventing problems related to substance abuse. Differences between city and country side were marginal in this project. Adaption of drug prevention measures to meet local challenges could however make the measures more effective. The inclusion of youth in drug preventative work is also appropriate, and will probably contribute to making such measures more adapted to older youth.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectrusforebyggingno_NO
dc.subjectholdningsskapende arbeidno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.titleDet tror jeg påvirker veldig: En kvalitativ studie om ungdommers holdninger til rusforebyggende arbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel