Show simple item record

dc.contributor.advisorValenta, Marconb_NO
dc.contributor.authorHassel, Anne Maritnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:01Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:01Z
dc.date.created2011-12-29nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier470724nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267819
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i erfaringer som behandlere ved en psykiatrisk poliklinikk har med møter med voksenpasienter med innvandrerbakgrunn. Studiets hensikt var å undersøke hva som kjennetegner behandlere i psykiatrisk poliklinikk sine erfaringer i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn, hvilke roller en kan si at de som behandlere inntar og hva påvirker deres erfaringer med hensyn til aktørenes relasjon og maktforhold. Datamaterialet er basert på i alt 3 fokusgruppeintervju med totalt 20 polikliniske behandlere på et distriktspsykiatrisk senter. Behandlere har ulik fagbakgrunn som psykiater, psykologspesialist, psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionom og spesialfysioterapeut. Informantene hadde ulik erfaring med pasienter med innvandrerbakgrunn. Noen hadde kun behandlet en innvandrer mens andre hadde møtt mange innvandrere i behandling. Problemstillingen samt datamaterialet gjorde det nødvendig med et perspektiv på hva slags kontekst forholdet mellom behandler og innvandrerpasient befinner seg i. Her er Lipsky sin teori om bakkebyråkratiet brukt som et utgangspunkt for å diskutere disse behandlerne sin posisjon som ansatte i det psykiske hjelpeapparatet og rollen de har i forhold til pasientene. I tillegg bruker oppgaven et symbolsk interaksjonistisk perspektiv og mer spesifikt Goffmans teorier om roller for å få fram de ulike måtene behandlerne presenterer sin rolle i forhold til innvandrerpasienter. Analysen av datamaterialet viste at alle behandlerne syntes at møtene var kompliserte og utfordrende. Det var noen som opplevde høy grad av maktesløshet i møtene mens andre fant nye veier å gå for å mestre utfordringen. Ved hjelp av bakkebyråkratiperspektivet fikk jeg fram hvordan de ansatte i sin hverdag er en del av en organisasjon som setter rammer for møtet med pasientene. Videre viser analysen at behandlerne snakker om 4 ulike typer roller i sine møter med innvandrerne. Hvilken rolle de utøver har sammenheng med karakteristika ved situasjonen rundt møtet slik som kommunikasjon, for eksempel bruk av tolk eller ikke, hvilken livssituasjon pasienten var i samt behandlerens rammer for sitt arbeid. Konklusjonen er at behandlerne både ønsker og trenger mer kunnskap om behandling av innvandrere. Videre er det en allmenn oppfatning at ytre rammer som et bedre integreringsapparat og en bedre livssituasjon for innvandrerne vil ha positiv innvirkning på behandlingsresultatene slik behandler ser det. Videre er det og vesentlig hvilken kunnskap pasienten har om psykiatrisk behandling spesielt, og helsesystemer generelt.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis is based on experiences that therapists at a psychiatric outpatient clinic has with meetings with adult patients with immigrant background. The purpose of the study was to investigate what characterizes the experiences of therapists in psychiatric outpatient clinic in encounters with patients with immigrant background. Which roles one might say that they as therapists adopt and what influences their experiences with regard to the participants relationships and the power balance between them. The data material is based on a total of 3 focus group interviews with a total of 20 therapists at a district psychiatric center. Therapists have different professions i.e. psychiatrist, psychologist, psychologist, psychiatric nurse, social worker and physiotherapist. The informants had different experience with patients with immigrant background. Some had only dealt with one immigrant while others had met many immigrants in treatment. The approach of the study together with the data material made it necessary to have a perspective on what kind of context the relation between the therapist and the immigrant patient takes place. Here is Lipsky's theory of street-level bureaucracy used as a starting point to discuss these therapists positions as professionals in mental health services and the role they have in relation to the immigrant patients. In addition, the study uses a symbolic interactional based perspective, with focus on the theory of Goffman regarding roles, to reveal the different ways that therapists present their role in relation to immigrant patients. The analysis of the data showed that all the therapists felt that the meetings were complicated and challenging. There was some who experienced a high degree of powerlessness in the meetings, while others found new ways to master the challenge. The street-level bureaucracy perspective was used to present how the therapists in their working situation are part of an organization that sets the framework for the meetings with patients. Further on the analysis shows that therapists are talking about 4 different kinds of roles in their meetings with immigrants. Which role they perform are related to the characteristics of the meeting such as communication, whether they use an interpreter or not, the current life situation of the patient and the therapists framework. One may conclude that the therapists are aware of that they need more knowledge about the treatment of immigrants. Furthermore, there is a common opinion (of) that both a better system for integration and a decent life situation for immigrant patients will have a positive impact on treatment outcomes from the view of the therapists. Furthermore, it is essential what knowledge the patient has about psychiatric treatment in particular, and health systems in general.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectpsykiatrino_NO
dc.subjectinnvandrerno_NO
dc.subjectinnvandrerbakgrunnno_NO
dc.subjectpoliklinikkno_NO
dc.titleBehandlere i psykiatrisk poliklinikk i møte med pasient med innvandrerbakgrunnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record