Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørgen, Tale Gjertine
dc.contributor.authorHove, Ingrid
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:40Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672471
dc.description.abstractSammendrag Stikkord: barn og unge, utviklingshemming, selvbilde Introduksjon: Selvbilde har stor betydning for hvordan en har det med seg selv. Å få en merkelapp som utviklingshemmet kan bære konsekvenser for hvordan man utvikler seg som menneske og kan dermed også innvirke på selvbildet. Hensikt: Studiet setter søkelys på hvilke faktorer som har innvirkning på selvbildet hos barn og unge med utviklingshemming. Studiet har sin hensikt å bevisstgjøre vernepleieren, samt foreldre, lærere og andre som står barn og unge med utviklingshemming nær, sin makt og påvirkningskraft, og bruke den på en god måte når det kommer til hva som har betydning for et positivt selvbilde hos barn og unge med utviklingshemming. Metode: Litteraturstudie Resultater: Funnene fra de fem artiklene ble delt inn i individuelle- og samfunnsmessige faktorer. Grad av støtte og myndiggjøring fra familien, og hvordan kultur og språk påvirker folks syn på barn og unge med utviklingshemming, ser ut til å ha størst betydning for utviklingen av deres selvbilde. Konklusjon: Det er flere faktorer som har betydning for utviklingen av et positivt selvbilde hos barn og unge med utviklingshemming. En av de viktigste ser ut til å være graden av opplevd støtte fra familien og myndiggjøring hos barna. Barna som har et positivt selvbilde opplever i større grad trivsel på ulike områder i livet enn andre barn. Funnene tyder på at funksjonsutfordringer ikke har stor betydning for selvbildet i seg selv. Hvordan samfunnet og hver og en av oss ser på barn og unge med utviklingshemming, kan også påvirke deres selvbilde. Å i større grad tørre å myndiggjøre barna og å la dem få prøve seg i ulike aktiviteter, er noe som de voksne bør legge til rette for. Disse nære voksne bør være bevisst på språkets makt. Det samme gjelder barnets sårbarhetsfaktorer på bakgrunn av kjønn og diagnose, men at det ikke blir et hinder for å la barn delta i aktiviteter som fremmer mestring, da opplevelser av mestring styrker selvbildet.
dc.description.abstractAbstract Keywords: children and adolecents, intellectual disabilities, self-consept Introduction: Self-consept have importance how you feel about yourself. Having a label as intellectual disabeled may have consequenses for how you develop yourself as a person, and may thus also have impact on the self-consept. Aim: This study focus on what factors influence the self-consept to children and adolecents with an intellectual disability.The aim of this study is to make the social educator, parents, teachers and others who are close to children and adolecents with an intellectual disability to be aware their power and influence and use it in a good way when it comes to what matters for development and maintaining a positiv selv-concept for children and adolecents with intellectual disabilities. Method: Litterature study Results: The results from the five articles were divided into two themes: Individual factors and factors caused by the society. Level of experienced support and empowerment from the family, and how culture and language impact peoples visions of children and adolecents with intellectual disability, seems to have most significance for the development of their self-consept. Conclusion: There are several factors that have significance for the development of a positive self-consept to children and adolecents with intellectual disabilities. One of the most important seems to be the level of experienced support and empowerment to the children by the family. The children who had a positive self-consept experience, felt more wellbeing on different areas in life compared to other children. The results indicate that the impairments itself doesn’t have significant impact on the self-consept. How the society and everyone look at and treat children with intellectual disabilities, may also have great significance for their self-consept. Adults who are close to children with intellectual disabilities have to a more extent level empower the children and let them try different activities. Those adults also have to be more aware of the power of the language. The same awareness also concerns the vulnerability of the children caused by diagnose and gender, but not let that be an obstacle to let children participate in activities who promotes empowerment, then experiences of mastering different activities may strengthen the self-consept to the children.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSelvbilde hos barn og unge med utviklingshemming
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel