Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørgen, Tale Gjertine
dc.contributor.authorKarlsen, Ingvild Marie Mjønner
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:38Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672461
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Relasjoner i psykisk helsearbeid Introduksjon/bakgrunn: I bedringsprosesser i psykisk helsearbeid er relasjonen mellom pasient og helsepersonell avgjørende for om bedringsprosessen får et positivt utfall. Det er derfor viktig at helsepersonell har kunnskap om hvordan man kan fremme en god relasjon. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien var å undersøke hvordan helsepersonell kan bruke seg selv i relasjonsarbeid, og viktigheten av å være bevisst om sin opptreden i arbeidet. Metode: I denne bacheloroppgaven er det benyttet litteraturstudie. Litteratur er systematisk innhentet ved strukturerte søk. Fem nyere vitenskapelige artikler er inkludert. Resultat: Litteraturstudien viser at man som helsepersonell må bruke sine personlige sider i arbeid med pasienter i deres bedringsprosess innen psykisk helsearbeid. Egne erfaringer kunne fremme empati og forståelse for pasienten. Relasjonen mellom pasient og helsepersonell synes å være avgjørende i prosessen, og for å fremme en god relasjon var helsepersonell nødt til å være bevisst om sine holdninger og opptreden. Relasjonen syntes å være god når den var preget av trygghet, tillit, likeverd, forståelse og ærlighet. Konklusjon: Det så ut til at ved bruk av den personlige siden av seg selv i relasjonsarbeidet, økte sannsynligheten for om relasjonen ble preget av likeverd og trygghet. Å bruke sine erfaringer, så også ut til å styrke likeverd og trygghet ytterligere da helsepersonell sammenliknet seg selv med pasienten. Dog kreves kunnskap og kompetanse om hvordan man opptrer i sitt arbeid og hvordan man skal bruke disse faktorene i arbeidet for at det ikke skal føre til negativ virkning og bli en belastning for pasienten. Nøkkelord: Holdning, erfaring, personlig kompetanse, relasjon, psykisk helsearbeid
dc.description.abstractAbstract Title: Relationships in mental health work Introduction / background: In a recovery processes in mental health work, the relationship between the patient and healthcare professionals are crucial for whether the improvement process has a positive outcome. It is therefore important that healthcare professionals have knowledge of how to promote a good relationship. Purpose: The purpose of the literature study was to investigate how healthcare professionals can use themselves in relational work, and the importance of being aware of their behaviour in their work. Method: This bachelor thesis is a literature study. A systematic search of literature has been used. Five scientific articles are included in this study by using structured searches. Result: The literature study shows that as a healthcare professional, one must use the personal aspects in working with patients in their recovery process in mental health work. To understand the patient better, one could use own experiences. That could lead to empathy and understanding for the patient. The relationship between the patient and the health care professional seemed to be crucial in the process, and in order to promote a good relationship, healthcare professionals had to be aware of their attitudes and behaviour. The relationship seemed to be good when it was characterized by security, trust, equality, understanding and honesty. Conclusion: It appears that using our personal characteristics as a healthcare professional in the relationship with patients, increases the likelihood of a relationship characterized by equality and security. By using own experiences, it also seemed to further strengthen equality and security through comparing themselves to the patient. However, knowledge and competence on how to use these factors in the work, is required in order not to negatively impact and be a burden to the patient. Keywords: Attitude, experience, personal competence, relationship, mental health worken
dc.publisherNTNU
dc.titleRelasjoner i psykisk helsearbeid
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel