Show simple item record

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorSundseth, Siw Camilla
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:33Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672448
dc.description.abstractSammendrag Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke fra et pasientperspektiv hvilke faktorer som fører til mestring hos pasienter som selvskader og undersøke hvordan sykepleier kan støtte opp mot mestring. Metode: For å finne svar på problemstillingen og hente kunnskap har arbeidet blitt gjort ved bruk av systematisk litteraturstudie og analysemodellen til David Evans (2002). Oppgaven bygger på kvantitative og kvalitative forskningsartikler, i tillegg til basislitteratur og selvvalgt litteratur. Resultat: Familie, venner og helsepersonell er viktige støttespillere i prosessen med å mestre selvskading. Grunnleggende behov og struktur i hverdagen fører til mestring da pasienten får bedre selvfølelse ved å bli sett og inkludert i samfunnet. Indre smerter kan være påvirket av tankene og følelsene pasienten har. Konklusjon: Regulering og bearbeiding av følelser og sosial kontakt i ulike miljøer vil bidra til å mestre selvskading da det er viktig med gode miljøtiltak i form av støtte fra familie, venner og helsepersonell. Ivaretakelse av grunnleggende behov vil kunne påvirke positivt på faktorene til mestring da struktur og rutine i hverdagen oppleves trygt. Indre smerte kan være en motstand da den kan gi en følelsesmessig belastning og påvirke evnen for mestring. Ved å ta tak i følelsene viser pasienten at den klarer å håndtere problemene sine på en måte som fører til mestring i hverdagen.
dc.description.abstractAbstract Purpose: The purpose of this study was to inspect which factors, from a patient’s point of view, leads to coping strategies in patients that are self-harming and examine how a nurse can support towards mastery. Method: To find answers for the issue and get knowledge the work has been completed by systematically using literature study and the analysis model by David Evans (2002). The task was built by using quantitative and qualitative research articles, additional to basis literature and self-chosen literature. Result: Family, friends and health professionals are important supporters in the process of mastering self-harm. Basic needs and structure in everyday life leads to coping strategies since the patient gets a better self-feeling by being seen and included in society. Inner pain can be affected by the thoughts and the feelings the patient has. Conclusion: Regulating and processing feelings and social contact in different environments will contribute to mastering self-harm since it is important to have good environmental measures in the form of support from family, friends and health professionals. Making sure that basic needs are met will have a positive impact on the factors to mastering since structure and routines in everyday life feels comforting. An inner pain can be an opposition causing emotional burden and influence the ability to master. By dealing with emotions the patient is showing the ability to deal with problems in a way that leads to mastering in everyday life.en
dc.publisherNTNU
dc.titlePasienter som skader seg selv - hvilke faktorer fører til mestring?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record