Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Lars Andre
dc.contributor.authorRogne, Steffany
dc.contributor.authorSønnervik, Helen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:31Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672443
dc.description.abstractBakgrunn: 82% av dødsfallene som skjer i Norge hvert år, skjer i en helseinstitusjon. De siste årene har det blitt et økt fokus på palliativ plan og hvordan denne kan brukes for å bidra til å få oppfylt pasientens ønsker for den siste tiden. Hensikt: Denne studien belyser hvilke erfaringer sykepleiere har med å opprette og bruke en palliativ plan. Metode: Dette er en litteraturstudie. Det er innhentet åtte forskningsartikler som alle belyser tematikken i oppgaven. Til innholdsanalysen ble metoden beskrevet i Evans (2002) brukt. Resultat: Sykepleiere mangler kunnskap og trygghet i arbeidet med palliativ plan. Funnene viser også at tryggheten til sykepleieren øker med sterkere relasjon til pasient og pårørende. Det er viktig å inkludere pårørende i prosessen med palliativ plan. Det finnes mange ulike strategier for å starte en forhåndssamtale. Sykepleiere får veldig ulik respons i fra pasienter under forhåndssamtaler, både positive og negative. Døden er for mange vanskelig å snakke om, dette skaper utfordringer. Dokumentasjon om palliativ plan er ofte utilgjengelig som gjør at det er vanskelig å ta beslutninger om videre pleie. Konklusjon: Sykepleiere har lite kunnskaper som fører til utrygghet i arbeidet med palliativ plan. Kunnskaper er avgjørende for at sykepleiere skal kunne gi god sykepleie. Ved å ha en relasjon til pasientene er det lettere for sykepleieren å individuelt tilpasse samtaler. Det er viktig å ha med pårørende i prosessen for å unngå at det oppstår uenigheter i forløpet. Det er også viktig med tydelig og tilgjengelig dokumentasjon for å unngå usikkerhet og etiske utfordringer. Nøkkelord: Sykepleier, palliativ plan, opplevelser
dc.description.abstractBackground: 82% of all deaths that occur in Norway every year, take place in health institutions. In the last couple of years, there has been an increased focus on advance care planning and how it can be used to fulfill the patients’ wishes during the remainder of the patients’ life. Aim: This study sheds light on what experiences nurses have with creating and using advance care planning. Method: This is a study of literature. We have gathered eight research articles that are all relevant to the theme of this thesis. We used the method described in Evans (2002) to analyze the articles content. Result: Nurses are lacking knowledge and confidence when working with advance care planning. The findings show that nurses gain more confidence with advance care planning when they have obtained a stronger relationship with the patient and the patient’s closest relatives. It is important to involve the patient’s closest relatives in the process of advance care planning. There are many different strategies on how to start a conversation about advance care planning. Nurses receive very different response from patients during advance care planning, both positive and negative. Death is a topic that many struggle to talk about; this makes it a topic difficult for the nurses to address. Documentation about advance care planning is often not available. This makes it problematic to make decisions about further care of the patient. Conclusion: Nurses have little knowledge about advance care planning. This leads to insecurity when working with advance care planning. Knowledge is essential for nurses to be able to provide adequate care for their patients. By creating a relationship to the patients, nurses find it easier to customize conversations to each individual. It is important to include the patients closest relations to avoid disagreements in the process of advance care planning. It is also important to have essential and sufficient documentation available to avoid uncertainty and ethical challenges when working with advance care planning. Keyword: Nurse, Advance care planning, experienceen
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke erfaringer har sykepleiere med å opprette og bruke en palliativ plan?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record