Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJacobsen, Torbjørn
dc.contributor.authorUlsten, Karianne Sellæg
dc.contributor.authorPedersen, Christine Granum
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:28Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672434
dc.description.abstractInnledning: Parkinson er en kronisk progressiv neurodegenerativ sykdom som er en av de mest utbredte nevrologiske sykdommene. Sykdommen rammer flest personer over 60 år. Parkinson sykdom ble tidligere sett på som en bevegelsesforstyrrelse. I senere tid er det blitt oppdaget at de ikke-motoriske svekkelsene kan ha en større innvirkning på personens opplevelse av livskvalitet. 
Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke om ergoterapeutisk intervensjon har en effekt på livskvaliteten til hjemmeboende personer med Parkinson Sykdom.  
Metode: Studien er en kvalitativ litteraturstudie. Datamaterialet er blitt hentet ut av databaser gjennom en systematisk søkeprosess. Det ble benyttet sjekklister og inklusjon- og eksklusjonskriterier for å identifisere relevant data. I analyseprosessen ble tematisk analyse anvendt. 
 Resultat: Funnene som er forekommet i denne studien belyser at det mangler forskning på området, spesielt langtidseffekt. Det foreligger noe bevis på korttidseffekt for personene med mild til moderat PS. Flere av resultatene baserer funnene sine på intervensjoner som er gjort av flere yrkesgrupper og ikke kun ergoterapeuter. Noen funn tviler på om terapi behandling har en effekt  for brukergruppen. 
 Konklusjon: Studien kan vise til funn for at ergoterapeutisk intervensjon har en rolle og innvirkning på livskvaliteten for hjemmeboende personer med PS. Videre er det utfordrende å måle effekten av ergoterapeutisk behandling alene, og det er dermed behov for tverrfaglig oppfølging. Samtidig har ergoterapeuter en viktig rolle da ikke-motoriske funksjoner er vist som en viktig faktor knyttet til livskvalitet. 
dc.description.abstractIntroduction: Parkinson's disease is a neurodegenerative chronic disease that is one of the most prevalent neurological diseases. The disease affects most people over the age of 60. Parkinson's disease was previously seen as a movement disorder, but more recently it has been discovered that non-motoric impairments may have a greater impact on the person's experience of quality of life. 
Aim: The aim of this study is to investigate if occupational therapeutic intervention has an effect on the quality of life of home-based people with Parkinson's Disease. 
 Method: The study is a qualitative literature study. The data has been extracted from databases through a systematic search process. Checklists and inclusion and exclusion criteria were used to identify relevant data. Thematic analysis was used in the analysis process. 
 Result: The findings that have occurred in this study illustrate the lack of research in the field, especially long-term effects. There is some evidence of short-term effect for people with mild to moderate PD. Several of the results base their findings on interventions made by several occupational groups and not only occupational therapists. There are also some findings that question whether therapy treatment has an effect on this group.
 Conclusion: The study may indicate findings that occupational therapy intervention har a role and impact on the quality of life for home-based persons with PD. Furthermore, it is challenging to measure the effect of occupational therapy alone, and therefore, interdisciplinary follow-up is needed. At the same time, occupational therapists have an important role as non-motor functions are shown to be an important factor related to quality of life. en
dc.publisherNTNU
dc.titleErgoterapi og Parkinson Sykdom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel