Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUlvestad, Ingunn.
dc.contributor.authorKolbjørnshus, Siri.
dc.contributor.authorKrogstad, Siri Emilie.
dc.contributor.authorSand, Stine.
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700880
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672422
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTittel: Hvilke tiltak kan sykepleier benytte for å forebygge utagerende atferd hos pasienter med demens? Dato: 27.05.2020 Forfattere: Siri Kolbjørnshus, Siri Emilie Krogstad og Stine Sand. Veileder(e): Ingunn Ulvestad. Stikkord/nøkkelord (3-5 stk) Demens, utagerende atferd, sykepleier, kompetanse og livshistorie Antall sider/ord: 36/9572 Antall vedlegg: 0 Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Utagerende atferd mot helsepersonell fra pasienter med demens er i dag et gjeldende problem. For å klare å redusere atferden er det nødvendig med kunnskap om demens, omsorg og kunnskap om tiltak man kan iverksette som sykepleier. Dette temaet ville være relevant for sykepleiefaget, da sykepleiere ofte møter situasjoner hvor en må håndtere utagerende atferd. Hensikt: Studiens hensikt er å belyse tiltak sykepleier kan benytte for å forebygge utagerende atferd i møte med pasienter med demens. Metode: Denne oppgaven er basert på en litteraturstudie. Studien benytter seg av ressurslitteratur, selvvalgt litteratur og fag- og forskningsbaserte artikler. Vi har valgt å bruke kvalitativ metode. Databasene som ble brukt var Swemed og Cinahl. Inklusjonskriterier var blant annet artikler med et sykepleiefaglig fokus og personer med demens som bodde på institusjon. Et av eksklusjonskriteriene var at vi valgte bort artikler før år 2000. Resultat: Forskning viser til ulike tiltak som kan være med på å redusere og forebygge utagerende atferd. Økt kompetanse kan bidra til trygghet hos sykepleierne, samt gjøre at de lettere klarer å håndtere utagerende pasienter. Ved musikkterapi viste pasientene mindre uro under og etter terapien. Det viser seg i studiene at personsentrert omsorg og kunnskap om livshistorie kan hjelpe helsepersonell til å individualisere pleien til pasientene. Diskusjon: Det drøftes om økt kompetanse, bruken av musikkterapi og personsentrert omsorg har en effekt ved forebygging av utagerende atferd. Konklusjon: Økt kompetanse, bruken av musikkterapi og et fokus på personsentrert sykepleie er tiltak som gjør at man kan forebygge og redusere utagerende atferd. I konklusjonen ser man at det er rom for videre forskning innenfor de resultatene vi kom frem til.
dc.description.abstractTitle: Which measures can nurses use to prevent aggressive behavior from patients with dementia? Date: 27.05.2020 Authors: Siri Kolbjørnshus, Siri Emilie Krogstad og Stine Sand. Supervisor: Ingunn Ulvestad. Key words: (3-5 key words) Dementia, aggressive behaviour, nurse, competence and life history knowledge Number of pages/words: 36/9572 Number of attachments: 0 A brif description of the bachelor study: Background Aggressive behaviour towards health care workers from pasients with dementia is a current issue today. Knowledge about dementia, care and knowledge of measures that can be taken as a nurse is needed to manage the behavior. This theme would be relevant to the nursing profession, as nurses often encounter situations where one has to deal with aggressive behavior. Purpose: The purpose of the study is to illuminate measures that nurses can benefit from while preventing aggressive behavior among patients with dementia. Methods: This paper is based on a literature study. The study uses syllabus, self-selected literature and academic- and research-based articles. We have chosen to use qualitative methodology. Swemed and Cinahl are the databases we used to find the articles for this study. Among the inclusion criterias were articles with a professional focus on nursing and patients with dementia living in an institution. One of the exclusion criterias was to only use articles newer than 2000. Result: Research shows different measures that can help to reduce and prevent aggressive behavior. Increased competence can contribute to safety among nurses, and also make it easier to handle aggressive patients. It turns out that patients participating in music therapy became calmer during, and stayed that way after the session. The studies shows that person-centered care and knowledge about life history can help health staff to individualize the care that is given to the patients. Discussion: It is discussed whether increased competence, the use of music therapy and person-centered care have an effect in preventing aggressive behavior. Conclusion: Increased competence, the use of musical therapy and focus on person- centered care are all measures that can be used to reduce and prevent aggressive behavior. The conclusion makes room for further research in the results we found.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke tiltak kan sykepleier benytte for å forebygge utagerende atferd hos pasienter med demens?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel