Show simple item record

dc.contributor.advisorMyrheim-Holm, Arnt
dc.contributor.authorKlingenberg, Jonathan
dc.contributor.authorJan, Hjellestad
dc.contributor.authorWindsnes, Andreas
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:06Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672399
dc.description.abstractDenne oppgavens formål er å se nærmere på hvordan framtidig utvikling innenfor teknologi i havbruksbransjen kan påvirke brønnbåters utrustning. Det kan være mulig å møte nye arbeidsoppgaver og utfordringer for et oppdrettsmarked i endring. Vi ønsker å ta utgangspunkt i at utviklingen fortsetter i den trenden som har allerede begynt i dag; at merder må flyttes ut i havet og ut av fjorder. Dette er et mål relevante aktører innenfor oppdrettsnæringen har for å hjelpe med luseproblemet, og det er et mål fra Regjeringens side for å minske det miljømessige fotavtrykket med dagens konvensjonelle oppdrettsmodell, som er åpne merder i nære farvann og fjorder. Vi har sett på forskjellige nye fartøyer og snakket med forskjellige aktører i havbruksnæringen i denne oppgaven for å utarbeide hvordan en moderne brønnbåt i dag kan være utrustet. Er de er produsert til å fylle et behov for spesielle arbeidsoppgaver kontra flerbruksfartøyer? Hvordan takler de problemer som lus og sykdommer fisken kan ha? Hvordan er fremdriftssystemet utformet eller om de kan produsere ferskvann om bord ved osmose anlegg? Gruppen ønsker å få en oversikt over dagens mest moderne løsninger, utrustning og teknologi brønnbåter har per i dag. I dag ser flere aktører i oppdrettsnæringen på muligheten, og på fordelene, i å flytte merdene ut i havet. Ettersom flere aktører utvikler disse løsningene i dag, så kan det være praktisk for brønnbåtnæringen å følge med i tiden, bygges og utrustes etter havmerdenes framtidige krav til størrelse, kapasitet, sikkerhet og utstyr. Med denne informasjonen, sammen med det vi har funnet ut om moderne brønnbåter i vår forskning, ønsker vi å danne oss et bilde av framtidens mulige brønnbåtutrustning.  
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to evaluate how future technological developments in the aquaculture industry can affect wellboats' equipment in order to meet new tasks and challenges for a changing aquaculture market. We assume that the current trend continues, which means that farmed cages need to be moved out of the fjords and into the sea. This is an important goal for the big players in the aquaculture industry in order to manage lice problems and it is also a goal for the Government in order to reduce the environmental impact of the conventional fish farming model, which involves open fish farming cages in coastal waters and fjords. In this thesis we have taken a look at several different new vessels and spoken to different players in the aquaculture industry to study how a modern wellboat in today’s world is outfitted. In addition to this we have studied the vessels capability to meet certain needs in regard to fulfilling specified tasks as compared to multi-purpose vessels. How they handle challenges such as dealing with lice and diseases fish may have, type of propulsion system they have and whether or not they are kitted with reverse osmosis facilities to produce freshwater are also considered in this study. Throughout the thesis one of the objectives are to obtain an overview of the most cutting-edge solutions, outfitting and technology the wellboat industry have acquired up to date. Today increasingly more players within the aquaculture industry are looking at the possibilities and advantages of moving fish farms into the sea. As more businesses develops these solutions it may be considered as a pragmatic approach by the wellboat industry to be up to current events and start thinking about changes in potential future proficiency requirements. These might involve size, capacity, safety and equipment.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan framtidens brønnbåtutrustning bli?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record