Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHadders, Hans
dc.contributor.authorSkattebu, Synnøve
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:18Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672114
dc.description.abstractIntroduksjon: Selvmord og selvmordsforsøk er globale problemer, som også manifesterer seg i Nepal. Et selvmordsforsøk er belastende for pårørende. Traumet av at noen man har kjær forsøker å ta sitt eget liv, kan påføre pårørende langtidskomplikasjoner. Gjennom god ivaretakelse av pårørende i den akutte fasen, kan sykepleiere bidra til å redusere disse komplikasjonene. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke hvordan sykepleiere i et akuttmottak i Nepal ivaretar pårørendes behov for informasjon og omsorg, når en av deres kjære har forsøkt å ta sitt eget liv. Metode: To semistrukturerte intervju ble i februar 2020 gjennomført i et akuttmottak på et nepalsk undervisningssykehus. Informantene var sykepleiere fast ansatt i akuttmottaket, og hadde henholdsvis tre og ni års erfaring derifra. Intervjuet ble direkte transkribert, uten video- eller lydopptak. I etterkant ble intervjuet tematisk analysert. Dette resulterte i fire hovedkategorier og åtte underkategorier av funnene. Resultat: Informantene hadde kunnskap om problematikken knyttet til selvmord og selvmordsforsøk i Nepal. I gjennomsnitt hadde akuttmottaket 2-3 innleggelser av selvmordsforsøkspasienter i uken. Pårørendearbeid ble i liten grad prioritert i en hektisk jobbhverdag, da prioriteringen av pasientenes liv og helse kom i første rekke. De sørget for å gi pårørende praktisk informasjon, men fortalte at de hadde for lite tid til å besvare alle deres spørsmål. Omsorg til pårørende var heller ingen prioritet. Konklusjon: Ytterligere fokus og kunnskap om pårørendes behov er nødvendig for å gi god informasjon og omsorg til pårørende. Pårørendearbeid bør i større grad implementeres i sykepleierutdanningen i Nepal, sykehusets rutiner og i sykepleiernes retningslinjer. I tillegg bør man øke bemanningen av sykepleiere, slik at sykepleierne får tid til pårørendearbeid.
dc.description.abstractIntroduction: Suicide attempts and suicides are both major global health issues, which also applies to Nepal. Suicide attempts are a burden for the caretakers. The trauma of having someone you care about trying to end their life, may cause long time distress for the caretakers involved. Good care and information provided by nurses may help reduce such outcomes. The purpose of this article is to examine how the nurses oversee the caretakers need for information and care, when a loved one has tried to commit suicide. Method: Two semi-structured interviews were conducted in February 2020 in an emergency unit at a Nepali teaching hospital. The informants were nurses with 3 and 9 years of experience from the unit. The interview was directly transcribed, without video or sound recordings, and findings were thematically analysed. This resulted in four main categories, and eight sub-categories of the findings. Results: The informants were aware of the challenges Nepal face with suicide and suicide attempts. On average, the emergency unit experience 2-3 cases of such attempts every week. Nurses reported that taking care of and providing information to caretakers, was of low priority in their unit. The treatment of patients was considered most urgent, and lack of time and resources prevented nurses from providing the care they wanted to. Conclusion: Further focus and knowledge about the needs of caretakers are necessary to provide proper information and care that may reduce long-time complications. This study recommends that care for caretakers should be implemented in nursing education, hospital routines and in the nurse’s description. In addition, the hospital could increase nursing staff, so that more time is allocated to provide caretakers with the care they need.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleien som gis pårørende til pasienter innlagt med selvmordsforsøk i Nepal
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel