Show simple item record

dc.contributor.advisorNakrem, Sigrid
dc.contributor.authorCarlsen, Brage
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:11Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672096
dc.description.abstractTittel: Palliativ omsorg og pleie til sykehjemsbeboere med demens. Hensikt: Avdekke og belyse hvordan sykepleier kan sørge for grunnleggende palliasjon hos beboere på sykehjem med demens. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier sørge for grunnleggende palliasjon hos sykehjemsbeboere med demens? Metode: Litteraturstudie som inneholder både kvalitativ og kvantitativ forskning, tillegg til faglitteratur, sykepleieteori og egne erfaringer. Resultat: Personer med demens er ofte en utfordrende pasientgruppe på grunn av manglende språk, endret atferd og manglende kompetanse og ressurser på institusjon. Det er lite kvalitativ forskning med perspektivet fra de med demens. Det viktigste vil være å lindre symptomer og å tilstrebe livskvalitet hos beboer, samt ta vare på og samarbeide med pårørende. Konklusjon: Viktige faktorer for grunnleggende palliasjon til sykehjemsbeboere med demens forhåndssamtaler, samarbeid med pårørende, symptomkartlegging og symptomlindring, samt kompetanseheving av personalet på sykehjemmet. Nøkkelord: demens, palliasjon, sykehjem, palliative sykepleie, symptomlindring.
dc.description.abstractTitle: Palliative care and care for nursing home residents with dementia. Aim: Uncover and highlight how nurses can provide basic palliation to residents of nursing homes with dementia. Objective: How can nurses provide basic palliation to residents of nursing homes with dementia? Results: People with dementia are often a challenging patient group due to lack of language, changed behavior and lack of expertise and resources at the institution. There is little qualitative research with the perspective of those with dementia. The most important thing will be to alleviate symptoms and to strive for quality of life for residents, as well as take care of and cooperate with relatives. Conclusion: Important factors for basic palliation for residents of nursing homes are advance care planning, involving their relatives, assessing symptoms, symptom relief and elevating the ability of the carers. Keywords: dementia, palliation, nursing home, palliative care.en
dc.publisherNTNU
dc.titlePalliativ omsorg og pleie til sykehjemsbeboere med demens
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record