Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Wanja.
dc.contributor.authorFåne, Maiken.
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:03Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672080
dc.description.abstractAbstrakt Innledning En helsefremmende tilnærming bygger på en salutogen tenkning om hva som gir god helse. Helsefremmende arbeid i sykepleieutøvelsen er en tilnærming som får mer oppmerksomhet i Norge, og kommunen er lovpålagt å tilby psykososial rehabilitering. Sykepleieren samhandler med andre profesjoner i en tverrprofesjonell gruppe på et rehabiliteringssenter, og forskning viser utfordringer knyttet til samarbeid og kommunikasjon. Helsefremmende interaksjon kan påvirke pasienten fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Mange eldre er ensomme, og forskning viser at tilhørighet og sosial kontakt har en positiv innvirkning på deres selvfølelse. Forskning viser ulike perspektiver ved helsefremmende arbeid, og sykepleieren må tilpasse sykepleierledede intervensjoner til den eldres syn på god helse. Hensikten med studien er derfor å undersøke hvordan sykepleiere anvender en helsefremmende tilnærming med fokus på det psykososiale behov under et rehabiliteringsopphold. Metode Det ble gjennomført en kvalitativ studie med fire semistrukturerte intervju av en tverrfaglig gruppe. Datainnsamlingen ble gjennomført i februar og mars 2020. Intervjuene er analysert ved meningsfortolkning og med inspirasjon fra systematisk tekstkondensering. Resultat Informantene er enig om at rehabiliteringsoppholdet har et helsefremmende og helhetlig fokus. Den tverrfaglige gruppen har ulike roller i ivaretakelse av det psykososiale behovet. For sykepleier og helsefagarbeideren er det viktig å ha et overblikk for å kartlegge det psykososiale. Fysioterapeuten tilrettelegger for gruppetreninger, som også bringer de eldre sammen. Enkelte kan oppleve press på å være sosial under oppholdet, og den tverrfaglige gruppen har ulike meninger om tiltak. Brukermedvirkning er sentralt, som del av en helsefremmende tilnærming. Konklusjon Studien viser et helhetlig fokus på helsefremmende interaksjon, og brukermedvirkning og empowerment står sentralt under rehabiliteringsoppholdet. Sykepleieren må, sammen med andre helseprofesjoner tilrettelegge for at deltakelse på sosiale og fysiske aktiviteter. Å ha god tid er en viktig faktor for relasjonsbygging i et helsefremmende perspektiv, som igjen er en forutsetning for å bistå med psykososialt arbeid.
dc.description.abstractAbstract Introduction The health-promoting approach is based on a salutogenic thinking about what gives good health. Health promotion in nursing practice is getting more attention in Norway, and the municipality is required by law to offer psychosocial rehabilitation. The nurse interacts with other professions at a rehabilitation center, and research shows challenges related to collaboration and communication. Health-promoting interaction can affect the patient physically, mentally, socially and spiritually. Older people are often lonely, and research shows that social contact has a positive impact on their self-esteem. Research shows different perspectives on health promotion work. The aim of this study is therefore to investigate how nurses use a health-promoting approach focusing on the psychosocial need during a rehabilitation stay. Method A qualitative study was conducted with a strategic selection of an interdisciplinary group, and four semi-structured interviews were conducted in February and March 2020. The interviews were analyzed by meaning interpretation and with inspiration from systematic text condensation. Result The informants agree that the rehabilitation center has a health-promoting and holistic focus. The interdisciplinary group has different roles in meeting the psychosocial need. It is important for the nurse and the health care worker to have an overview to identify psychosocial needs. The physical therapist facilitates group training, which also brings the elderly together. Some may feel pressured to be social, and the interdisciplinary group have different opinions in these situations. User participation is central, as part of a health promotion approach. Conclusion This study shows a holistic focus on health-promoting interaction, and user participation and empowerment are central to the rehabilitation stay. The nurse must, together with other health professions, arrange for participation in activities. Time resource is an important factor for relationship building in a health promotion perspective, which in turn is a prerequisite for assisting with psychosocial work.en
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykososialt fokus under rehabilitering gir helsefremmende effekt hos eldre.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record