Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrand, Linn Beate
dc.contributor.authorMyhr, Ingrid Litland
dc.date.accessioned2020-08-16T16:00:57Z
dc.date.available2020-08-16T16:00:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672070
dc.description.abstractIntroduksjon Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en hyppig forekommende kronisk lungesykdom. Personer med kols og annen kronisk sykdom kan være mer utsatt for å utvikle depresjon, sammenlignet med personer uten kroniske sykdommer. Komorbid depresjon hos personer med kols kan bidra til sykdomsrelatert morbiditet og mortalitet, og kan føre til redusert livskvalitet. Hensikten med denne studien er å undersøke om det er høyere prevalens av depresjon hos eldre hjemmeboende med kols, sammenlignet med personer uten kols. Ved å belyse dette vil studien kunne øke kunnskapsgrunnlaget om temaet hos sykepleiere slik at helsefremmende og forebyggende tiltak kan tilpasses og implementeres individuelt. Metode Dette er en kvantitativ studie med et deskriptivt tverrsnittdesign. Data inkluderer innhentet materiale fra studien HUNT4 Trondheim 70+. Data ble analysert ved brukt av kji-kvadrattest og t-test for å undersøke om det foreligger noen forskjeller mellom eldre hjemmeboende med og uten kols. Resultat Det ble funnet en signifikant høyere forekomsten av depresjon hos dem med kols (p<0.001), sammenliknet mot dem uten sykdommen. Det ble også funnet en signifikant forskjell i bo-status (p=0.005), men ikke i forhold til variablene alder, kjønn og utdanning. Konklusjon Resultatene indikerer at eldre hjemmeboende med kols er mer utsatt for å utvikle depresjon sammenlignet med dem uten sykdommen. Det er viktig at sykepleiere er bevisst den økte risikoen, og det er behov for å iverksette helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak hos denne gruppen.
dc.description.abstractIntroduction Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a highly frequent illness. People with chronic diseases are more prone for developing depression, compared to healthy people. Comorbid depression among people with COPD may contribute to COPD-related mortality and morbidity and could lead to reduced quality of life. The objective of this study is to examine whether there was a higher prevalence of depression among home-dwelling elderly with COPD, compared to those without COPD. Highlighting this could increase nurse’s knowledge about the subject, so that health promoting and preventative measures can be adapted and implemented individually. Method This is a quantitative study with a descriptive cross-sectional design. Data consisted of material obtained from the HUNT4 Trondheim 70+ study. Data was analyzed using chi-square test and t-test to examine whether there exist any differences between home-dwelling elderly people with and without COPD. Results Significantly more people with COPD (p<0.001) reported depression compared to those without COPD. A significant difference was also discovered in relation to residential status (p=0.005), but there were no significant findings in relation to age, sex and education. Conclusion The results suggest that home-dwelling elderly with COPD are more at risk for developing depression compared to those without the disease. This highlights the importance of nurses being aware of the increased risk, as well as the need to implement health promoting and preventative measures for this group.en
dc.publisherNTNU
dc.titleDepresjon hos eldre hjemmeboende med kronisk obstruktiv lungesykdom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel