Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBuseth, Lena Haller
dc.contributor.authorDalen, Heidi Foss
dc.date.accessioned2020-07-30T16:00:50Z
dc.date.available2020-07-30T16:00:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670518
dc.description.abstractBakgrunn for masterprosjektet Folkehelseinstituttet anslår i en rapport fra 2020 at 5-10 % av barn og unge i Norge har ulike grader av atferdsvansker (Berg, Johansen, Jardim, Forsetlund & Nguyen, 2020). Selv mildere atferdsvansker kan oppleves som svært belastende for hver enkelt familie (Askeland, Apeland & Solholm, 2014). Tidlige atferdsvansker hos barn ser ut til å utgjøre en risikofaktor for vansker på en rekke områder i ungdoms- og voksenlivet (Berg et al., 2020). Det er derfor viktig å tilby tiltak så tidlig som mulig for å forhindre eller snu utviklingen av atferdsvansker hos barn (Ertesvåg, Frønes, Kjøbli & Eng, 2017). Parent Management Training - Oregonmodellen (PMTO) er en foreldreveiledningsmodell rettet mot omsorgspersonene til barn med atferdsvansker (Askeland et al., 2014). Informantene i dette masterprosjektet har fått veiledning gjennom deltakelse på PMTO foreldrekurs. Metodisk tilnærming Masterprosjektet har blitt gjennomført som en kvalitativ intervjustudie. Datamaterialet ble innsamlet gjennom forskningsintervjuer med tre informanter som har deltatt på PMTO foreldrekurs. Problemstilling og temaer fra litteratur Masterprosjektet har satt søkelys på de tre informantenes beskrivelser av hvilke foreldreverktøy de har opplevd som bidragende til økt foreldrekompetanse. Funnene drøftes hovedsakelig i lys av utvalgt litteratur, som omhandler temaene mestringstro, salutogenese, anerkjennelse, regulering, atferdsvansker og foreldrekompetanse. Det gjøres også kort rede for prinsippene bak PMTO som veiledningsmetode og foreldrekurs som tiltaksform. Prosjektets problemstilling har vært: «PMTO foreldrekurs – hva beskriver tre foreldre som viktige verktøy for å kunne øke sin foreldrekompetanse?» Resultater Funnene fra datamaterialet viser at informantene beskriver verktøyet gode beskjeder samt ros- og oppmuntringsverktøyene spesifikk ros, bra-kort og belønningsskjemaer som verktøyene som i størst grad førte til økt foreldrekompetanse.
dc.description.abstractBackground In a 2020 report, the Norwegian Institute of Public Health estimates that 5-10% of children and adolescents in Norway have different degrees of behavioural difficulties (Berg, Johansen, Jardim, Forsetlund & Nguyen, 2020). Even milder behavioural problems can be perceived as extremely stressful for each family (Askeland et al., 2014). Early behavioural difficulties in children appear to be a risk factor for difficulties in several areas of youth- and adulthood (Berg et al., 2020). It is therefore important to offer measures as early as possible to prevent or reverse the development of behavioural difficulties amongst children (Ertesvåg, Frønes, Kjøbli & Eng, 2017). The Parent Management Training Oregon model (PMTO) is a parental guidance model aimed at the caregivers of children with behavioural difficulties (Askeland et al., 2014). In this master thesis project, the informants received guidance through participation in the PMTO parenting course. Methodical approach The master thesis has been conducted as a qualitative interview study. The data was collected through in-depth interviews with three informants who participated in the PMTO parenting course. Thesis question and themes from literature The master thesis has highlighted the three informants' descriptions of what tools they have experienced as contributing to increased parental competence. The findings are discussed mainly in the light of selected literature that deals with the themes of self-efficacy, salutogenesis, recognition, regulation, behavioural difficulties and parental competence. The thesis also briefly examines the principles behind PMTO as a guidance method and parenting groups as a form of measure. The thesis question for this master thesis has been: “PMTO Parent Group - what do three parents describe as important tools for enhancing their parental competence?” Results The findings from the data show that the informants describe the tool good directions as well as the encouragement tools specific praise, incentive cards and incentive charts as the tools that most led to increased parental competence.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePMTO foreldrekurs – hva beskriver tre foreldre som viktige verktøy for å kunne øke sin foreldrekompetanse?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel