Show simple item record

dc.contributor.advisorThyli, Bente
dc.contributor.authorFæste, Tuva
dc.contributor.authorJevne, Lone Emilie Jordan
dc.date.accessioned2020-07-22T16:03:02Z
dc.date.available2020-07-22T16:03:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669976
dc.description.abstractInnledning: Underernæring er et hyppig og utbredt problem blant pasienter som mottar hemodialyse, hvor opptil 60 % er underernært. Det vil være behov for økt fokus på forebygging for å kunne fremme en positiv utvikling hos denne pasientgruppen. I Norge er det omlag 10 % av befolkningen som lever med kronisk nyresykdom, hvorav ca. 1600 pasienter mottar hemodialyse. Intervensjonens hovedfokus er å undersøke hvordan sykepleier kan forebygge underernæring ved å bruke kartleggingsverktøy og ulike strategier for å møte pasientens behov for sykepleie. Hensikt: Finne frem til forskningsbasert kunnskap som grunnlag for tiltak i sykepleieutøvelse for å forebygge ernæringssvikt hos pasienter i hemodialyse Metode: Litteraturstudie. Strukturerte søk er gjennomført for å finne resultater relatert til problemstillingen. Det ble benyttet ulike databaser, hvor seks vitenskapelige artikler er inkludert i litteraturstudien. Resultat: Med bakgrunn i de inkluderte resultatartiklene blir følgende temaer vektlagt: sykepleiers bruk av kartleggingsverktøy, pasientens behov for informasjon og veiledning, brukermedvirkning og en individuell tilnærming. Konklusjon: Det er essensielt med et forebyggende perspektiv i sykepleie til pasienter som mottar hemodialyse. Sykepleier bør sikre regelmessig bruk av kartleggingsverktøy for tidlig identifisering av underernæring, slik at tiltak kan iverksettes. Ivaretakelse av pasientens behov for informasjon, samt en individuell tilnærming vil være viktig for å forebygge ernæringssvikt. I tillegg bør sykepleier motivere pasienten til endring ved å benytte seg av brukermedvirkning og vise fysisk og psykisk støtte etter pasientens behov.
dc.description.abstractIntroduction: Malnutrition is a frequent problem among patients receiving hemodialysis, with 60% being malnourished. Focus on prevention will be necessary in order to be able to offer a positive development for this pastient group. In Norway, about 10% of the population lives with chronic kidney disease, in which approximately 1,600 patients receive hemodialysis. The intervention’s main focus will be to examine how nurses can prevent malnutrition by using tools for detecting nutritional status and different strategies to meet the patient's need for nursing. Aim: To identify research-based knowledge as a basis for nursing practice to prevent malnutrition in patients undergoing hemodialysis Method: Literature study. Structural searches have been carried out to find results related to the problem. Various databases were used, and six scientific articles were included in the study. Results: Based on the included result articles, the following topics will be emphasized; the nurse's use of mapping tools, the patient's need for information and guidance, user participation and an individual approach. Conclusion: A preventive perspective in nursing for patients undergoing hemodialysis is essential. Nurses should ensure regular use of mapping tools for early identification of malnutrition so interventions can be implemented. Addressing the patient's need for information, as well as an individual approach, will be important in preventing malnutrition. In addition, the nurse should motivate the patient to change, by using empowerment and showing physical and mental support according to the patient's needs.
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av ernæringssvikt hos pasienter som mottar hemodialyse
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record