Show simple item record

dc.contributor.advisorSaga, Susan
dc.contributor.authorOveland, Live
dc.date.accessioned2020-07-17T16:03:03Z
dc.date.available2020-07-17T16:03:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669582
dc.description.abstractInnledning: I 2017 startet sykepleieutdanningen ved NTNU Trondheim og ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital et samarbeidsprosjekt. Dette for at sykepleiere og sykepleierstudenter skal ta i bruk systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) i hverdagen. Implementeringsfasen skulle vare i to år, og er nå over. Ortopedisk avdeling har nå et ønske om å se hvordan SKUV kommer frem i sykepleiedokumentasjonen. Hensikt: Hensikten med denne studien er å se i hvilken grad SKUV blir brukt i sykepleiedokumentasjonen. Metode: Datamaterialet er basert på sykepleiedokumentasjonen av innkomstsamtalen til pasientgruppen fasttrack hoftebruddspasienter. Sjekklisten som ble brukt for datainnsamlingen baseres på SKUV sine undersøkelser. Svaralternativene var her ja og nei, for å finne ut hva som ble dokumentert i pasientjournalen etter innkomstsamtalen. Resultater: Funnene viser at det er mangler i dokumentasjonen av SKUV, samtidig som enkelte undersøkelser som allerede er satt i system hyppig blir dokumentert. Et overraskende funn i studiet er at dokumentasjonen under disability er større enn man kanskje skulle forventet. Konklusjon: Studien viser at sykepleierne kan ha ulike barrierer for å utføre en fullstendig SKUV. Disse barrierene kan være mangel på tid, tillit til egne ferdigheter, rollefordeling og at sykepleierne ikke ser verdien i å gjennomføre undersøkelsene. For å endre dette må det bli lavere terskel for praktisering, man må kunne diskutere ulike problemstillinger relatert til SKUV, og verktøyene må normaliseres og integreres inn i hverdagsrutinene.
dc.description.abstractIntroduction: In 2017, the nursing education at NTNU Trondheim and the orthopedic department at St. Olavs Hospital started a collaborative project. The reason behind this was for nurses and nursing students to start using systematic clinical examination (in Norwegian: SKUV) in their daily life. The implementation phase that lasted in two years is now over. The orthopedic department now has a desire to see how SKUV appears in the nursing documentation. Purpose and problem: The purpose of this study is to see to what extent SKUV is used in the nursing documentation. Method: The data is based on nursing documentation of the admission conversation to the patient group fast-track hip fracture patients. The checklist used for data collection is based on SKUV’s research. The answer options were yes and no, with a goal to find out what was documented in the patient journal after the admission conversation. Results: Evidence displays a lack of documentation of SKUV, while some examinations already being utilized are frequently documented. The documentation of disability are more frequent than expected, in which is a surprising discovery. Conclusion: The study shows that nurses may encounter different barriers to be able to perform a complete SKUV. Some of the barriers encountered are the lack of time, confidence in one’s own skills, distribution of roles, and that nurses do not find value in implementing the research. To change this, a lower threshold for practice is needed, one must be able to discuss issues concerning SKUV, and lastly, the tools must be normalized and integrated into everyday routine.
dc.publisherNTNU
dc.titleI hvilken grad har SKUV blitt benyttet i dokumentasjon av innkomstsamtaler hos fasttrack- pasienter?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record