Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSivertsen, Heidi
dc.contributor.authorHabtu, Thomas Asmelash
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:41Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669559
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med studien er å undersøke sammenhengen av nedsettelse i instrumentelle –aktiviteter i dagliglivet (IADL-funksjon) hos hjemmeboende eldre med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) over 70 år sammenlignet med de som ikke har KOLS. Studien skal redegjøre for relevante spørsmål som kan stilles i tilknytningen til problemstillingen og konsekvensen for sykepleie. Metode: Datasamlingen foregikk på Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), Trondheim 70+ feltstasjon og deltakere har mot opp frivillig til å delta i undersøkelsen. Kvantitativ metode blir brukt med variabler som alder (70+), kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (IADL), og bosituasjon (hjemmeboende). Statistiske tester beskriver forekomsten av KOLS og nedsatt IADL-funksjon hos eldre i Trondheim kommune og viser forskjeller ved bruk av krysstabeller (kjikvadrattest) og test av forskjeller i gjennomsnitt (t-test). Data ble analysert ved hjelp av SPSS versjon 26.0.0.0. Resultat: Resultatene viser signifikante forskjeller i forekomsten av nedsatt i IADL-funksjon blant personer med KOLS (25%) sammenlignet med de som ikke har KOLS (12.1%). I tillegg viser resultatene at nedsatt i IADL-funksjon ikke hadde sammenheng med alder eller kjønn hos de med KOLS. Resultatene viser også andre mulige faktorer som utdanning og bostatus som kan ha sammenheng med sykdommen KOLS og nedsatt IADL-funksjon. Konklusjon: Studien viser at KOLS påvirker eldres IADL-funksjon. Dette har konsekvenser til deres helse, livskvalitet og tilværelse. Andre mulige faktorer som utdanning og bostatus kan ha sammenheng med sykdommen KOLS og nedsatt IADL-funksjon. Alder og kjønn var ikke blant faktorene som hadde sammenheng med nedsettelse i IADL -funksjoner. Derfor er det viktig å fokusere på individuelt tilpasset tiltak som fremmer helse og øke mestring.
dc.description.abstractBackground: The purpose of this study is to investigate the association of impairment in instrumental activities in daily living (IADL) among home-living elderly people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) over 70 years compared to those who did not have COPD. The study will explain questions that can be raised in connection with issues and consequences for nursing. Method: The data collection took place at the Health Survey in Trøndelag (HUNT), Trondheim 70+ field station and participants has voluntarily meet up to participate in the survey. Quantitative method is used with variables such as age (70+), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), instrumental activities in daily living (IADL), and living situation (home-living). Statistical tests describe the incidence of COPD and reduced IADL functions in the elderly in Trondheim municipality and show for screens using cross tables (chick square test) and test of differences in mean (t-test). Data were analyzed using SPSS version 26.0.0.0. Results: The results show significant differences in the incidence of impaired IADL function among people with COPD (25%) compared with those who do not have COPD (12.1%). In addition, the results of the study show that there is no correlation between IADL function impairment and age or gender among elderly with COPD. The results also show other possible factors such as education and living status that may be related to COPD and impaired IADL function. Conclusion: The study shows that COPD affects elderly IADL function. This has consequences for their health, quality of life and existence. Other possible factors such as education and living status may be related to COPD and impaired IADL function. Age and gender were not factor associated with impairment in IADL functions. Therefore, it is important to focus on individual measures such as health promoting and increase coping.
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenheng mellom instrumentelle- aktivitet i dagliglivet (IADL-funksjon) og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos eldre.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel