Show simple item record

dc.contributor.advisorAndre, Beate
dc.contributor.authorVammervold, Iver Stølen
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:29Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669546
dc.description.abstractInnledning Etter å ha gjennomført intervjuer med sykepleiere som arbeider ved gynekologisk avdeling, satt jeg igjen med spørsmål om hvorfor noen kvinner som oppsøker dette tilbudet føler de må forklare seg for helsepersonell. Retten til fri abort før uke 12 er tross alt en rettighet norske kvinner har hatt i lang tid. Metode Datainnsamlingen har foregått på tre måter, [i] semistrukturerte intervjuer med ansatte ved en gynekologisk avdeling, gjort ved hjelp av en intervjuguide. [ii] Observasjon av sykepleiers møte med abortsøkende kvinner, og tilhørende loggbøker fra disse møtene. [iii] gjennomføring av et ressursintervju hos et av Amatheas regionale kontor, med referat. Resultat Min oppgave diskuterer ulike forklaringer på dette. En forklaring er at kvinnen noen ganger ikke har åpnet seg om sitt valg for noen de stoler på. Informantene beskrev at de møter kvinner som ikke har fortalt noen om at de er gravide, og at de skal ta abort. Helsetjenesten er i flere tilfeller den eneste som kvinnen åpner seg til om sin situasjon. Likevel beskriver altså sykepleiere som har deltatt i denne studien at noen kvinner føler et behov for å forklare seg for helsepersonell. Den evige debatten rundt temaet kan også tilskrives en del av skylden. Også våren 2020 blir abort og kvinners reproduktive helse behørig debattert. Det å ta abort er et særdeles personlig valg, og det å høre hva politikere og andre måtte mene om et valg man har tatt – kan ikke være lett. Konklusjon Sykepleierne må møte disse kvinnene med respekt og støtte, og hjelpe kvinnene i å finne mening og mestring i det valget de ender opp med å ta. Dette kan de gjøre gjennom å ikke påvirke valget, være engasjert i kvinnens historie, og ikke være dømmende i sitt arbeid.
dc.description.abstractIntroduction After conducting interviews with nurses at a gynecological ward, I was left with the question why do women who seek to terminate a pregnancy, feel the need to explain themselves? The right to terminate a pregnancy in the first trimester is a right that women in Norway has had for a long time, after all. Method The collection of data has been conducted in three ways. [i] Semi structured interviews with employees at a gynecological ward, with an interview guide. [ii] Observations of nurses meeting with women seeking an abortion, and accompanying logbooks. [iii] Interview at one of Amatheas regional offices, with a report. Results This study discusses different explanations for this need for women to explain themselves. One explanation is that these women do not always disclose their pregnancy to someone they can trust. Informants described some women who has not told a single person of their pregnancy, or their decision to have an abortion. Still, the nurses that took part of this study described that some women feel the need to explain themselves. The continuous debate on this issue is also believed to take part of the blame. In the spring of 2020 several debates regarding issues that affect women’s reproductive health is debated – in parliament and in society. Opting to terminate a pregnancy is a very personal choice, and every woman have their reasons to do so. This debate is sure to have an impact on the women faced with these realities. Conclusion Nurses must meet these women with respect and support and strive to help these women find meaning in the choice they end up taking. The nurses can do this by not trying to influence the choice, be engaged in their story, and not come across as judgmental.
dc.publisherNTNU
dc.titleAbortsøkende kvinner føler de må forklare seg, hvordan møte dem som sykepleier?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record