Show simple item record

dc.contributor.advisorBalke, Inger
dc.contributor.authorBredeli, Linn
dc.contributor.authorJacobsen, Helen Kristin
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58701001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669221
dc.description.abstractBakgrunn: Gjennom sykepleierstudiet og praksis har vi møtt pasienter i palliativ omsorg, og erfart hvor krevende det kan oppleves for alle involverte parter. Vårt inntrykk er at ivaretagelse av eksistensielle og åndelige behov i palliativ sykepleie er et område som trenger større fokus. Vårt ønske om å lære mer om palliativ sykepleie, danner grunnlag for vår oppgave. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hva håp betyr for kreftpasienter i palliativ fase, og hvordan sykepleier kan møte og støtte disse pasientene. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie av artikler som er funnet gjennom avansert søk i databaser som Cinahl og Medline. I tillegg er oppgaven støttet opp av bakgrunnsteori som forfatterne anså som relevant for problemstillingen. Resultat: Resultatet fra teori, tidligere forskning og artiklene viser at håp som begrep og fenomen er særlig vanskelig å definere. Pasientens opplevelse av håp bidrar i stor grad til livskvalitet og stressmestring i palliativ fase. Håpet er en dynamisk opplevelse for pasienten og endrer mening i løpet av sykdomsforløpet. Sykepleiers holdninger, egne erfaringer og bakgrunn har betydning for sykepleiers forståelsen av pasientens håp. Det er viktig for pasienten at helsepersonell har en ærlig og åpen dialog, der pasienten selv styrer informasjonsflyt. Konklusjon: Pasienter som lever i håp opplever håpet som en drivkraft, og føler større mening i livet. Håp brukes som en mestringsstrategi og er gjerne knyttet til nære relasjoner og opplevelser. Håp endrer seg etter hvordan det kan være til hjelp for pasienten. Det er derfor spesielt viktig at sykepleier gjør gode observasjoner i denne fasen. Det er behov for fokus og kompetanseheving på dette området da det viser seg at håp har en stor betydning for pasientens livskvalitet.
dc.description.abstractBackground: Throughout our education and placement practices we have met patients in palliative care, and experienced how demanding it can be on everyone involved. Our desire is to acquire more knowledge about palliation. Additionally, based on our impression of addressing spiritual and existential needs in nursing, we believe this to be an area that requires further attention. This forms the basis of our assignment. Aim: The purpose of this assignment is to investigate what hope means to cancer patients in palliation, and how nurses can meet and support these patients. Method: This Bachelor thesis is a literature review of articles which have been found through advanced searches in databases such as Cinahl and Medline. The assignment is supported by background theory that the writers deemed relevant to the subject in question. Results: The results from theory, previous research and the articles show that hope is difficult to define. The patient's experience of hope contributes to quality of life and stress management in the palliative phase. Hope is a dynamic experience for the patient and changes meaning during the course of the illness. Nurse attitudes, personal experiences and background are important to comprehend the patients hope. It is important that health care professionals carry an honest and open dialogue, where the patient set the pace. Conclusion: Patients who continue to live in hope, experiences hope as an empowering force, and also bigger meaning in life. Hope is used as a coping mechanism and is often related to close relations and experiences. Hope changes as to how it will benefit the patient. Thus, it is important that nurses do good observations in this phase. There is a need for greater attention and increased competence enhancement on this subject, as it seems that hope is rather important regarding the patient’s quality of life.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHva betyr håp for kreftpasienter i palliativ fase, og hvordan kan sykepleier støtte disse pasientene?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record