Show simple item record

dc.contributor.advisorFossum, Siri Ødegaard
dc.contributor.authorDalseth, Marthe
dc.contributor.authorOmholt, Ingun
dc.contributor.authorKampesveen, Anne Elisabeth
dc.contributor.authorJohansen, Torill
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:34Z
dc.date.available2020-07-15T16:01:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669216
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: Søvnproblemer hos sykepleiere i tredelt turnus Dato: 02.06.20 Forfattere: Marthe Dalseth Ingun Omholt Anne Elisabeth Kampesveen Torill Johansen Veileder(e): Siri Ødegaard Fossum Stikkord/ nøkkelord (3-5 stk): Søvnproblemer, Turnusarbeid, Sykepleiere Antall sider/ord: 37 / 9246 Antall vedlegg: 0 Kort beskrivelse av master/bacheloroppgaven: Bakgrunn: De fleste sykepleiere i helsesektoren jobber en tredelt turnus med dagvakt, seinvakt og nattevakt. Men forskning sier at 50% sliter med søvnforstyrrelser og andre forstyrrelser relatert til døgnrytme og søvn. Søvnproblemer har gitt problemer som hukommelsestap, konsentrasjonsvansker og tretthet, noe som igjen går utover pasientsikkerheten. Hensikt: å undersøke hvordan søvn påvirker hverdagen til en sykepleier og hvordan søvnmangel kan forebygges. Ut ifra valgt tema kom vi fram til problemstillingen: hvilke uheldige helsemessige konsekvenser kan søvnforstyrrelser føre til for sykepleiere i tredelt turnus, og hvilke tiltak kan settes i verk for å forebygge disse konsekvensene? Metode: Det ble gjort en litteraturstudie med artikler funnet i databaser. Det ble brukt både kvalitative og kvantitative metoder i våre artikler. Resultat: Det vi oppdaget i vår studie av søvn og turnus var at sykepleiere i tredelt turnus plages med både søvnmangel, depresjon, angst, hukommelsestap, hjerte- og karsykdommer og kronisk utmattelse. Det ble også forsket på dette med lysbehandling som et tiltak for å forebygge søvnmangel, som viste seg å gi gode resultater. Andre tiltak er bruken av melatonin som et sovepreparat, og at kosthold og fysisk aktivitet er med på å bedre søvnen. Konklusjonen: Søvn er viktig, og søvnproblemer kan gi manglende konsentrasjon og oppmerksomhet. Dette kan påvirke tjenesten som blir utført. Turnusarbeid i tredelt turnus kan gi søvnforstyrrelser, spesielt hos kvinner som har familie. Det finnes en del tiltak som kan gjøres fra sykepleieren selv og også fra arbeidsgiver for å forhindre søvnproblemer.
dc.description.abstractABSTRACT Title: Sleep problems with nurses in triple shifts Date: 02.06.20 Authors: Marthe Dalseth Ingun Omholt Anne Elisabeth Kampesveen Torill Johansen Supervisor(s): Siri Ødegaard Fossum Keywords (3-5): Sleep problems, Shiftwork, Nurses Number of pages/words: 37 / 9246 Number of appendix: 0 Short description of the bachelor thesis: Background: Most of the nurses in health care works triple shifts with daywork, eveningwork and nightwork. But research says that 50% struggle with sleep distrurbances and other disturbances relatet to circadian rhythms and sleep. Sleep disturbances has given problems like amnesia, difficulty consentrating and fatigue, which again will affect the patient safety. Purpose: to investigate how sleep affect the daily life of a nurse and how insomnia can be prevented. Based on chosen topic we got the question: which unlucky health consequences can sleep disturbences have for nurses i triple shifts, and which measures can be done to prevent these consequences? Method: It was done a literature study with articales found in databases. It was used both qualitative and quantitative methods in our articales. Results: What we discovered in our study about sleep and shiftwork was that nurses in triple shifts suffer whit both insomnia, depression, anxiety, memory loss, cardiovascular disease and cronic exhaustion. It was also researched about phototherapy as a measure to prevent insomnia, that turned out to give good results. Other measures is the use of melatonin as a sleep preparation, and that diet will improve sleep. Conclusion: Sleep is important, and sleep problems can cause lack of concentration and attention. This can affect the service being performed. Rotary work in three-part rotation can cause sleep disorders, especially in women who have family. There are some measures that can be taken by the nurse himself and also by the employer to prevent sleep problems.
dc.publisherNTNU
dc.titleSøvnproblemer hos sykepleiere i tredelt turnus
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record