Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Kristin
dc.contributor.authorLøvlien, Guro
dc.contributor.authorSjødin, Katrine Haanshuus
dc.date.accessioned2020-07-15T16:01:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56389038:58700859
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669213
dc.description.abstractBakgrunn: Om lag 80 000 personer i Norge lider av demens, og det er en stor utfordring at tallet sannsynligvis vil fordobles de nærmeste 30-40 årene. Omtrent 10 % av den norske befolkningen har et hørselstap, og 60 % av disse er mellom 60-79 år. Forskning viser både en sammenheng mellom nedsatt hørsel og kognitiv svikt, og mulige mekanismer som kan ha innvirkning på risikoen for utvikling av demens. Hensikt: Å belyse hva forskning og annen litteratur sier om hvilke tiltak sykepleier kan iverksette ved nedsatt hørsel for å redusere risikofaktor for utvikling av demens. Metode: en litteraturstudie som innehar syv forskningsartikler. Det er benyttet både kvalitative og kvantitative forskningsartikler samt èn review. Artiklene ble funnet med søkeord som: hearing loss, presbycusis, dementia, hearing aids, risk factor og hearing impairment. Resultat: Analyseprosessen avdekket syv temaer: «Sammenhengen mellom nedsatt hørsel og demens», «Hørselstap- et oversett tema?», «Sykepleiekartlegging», «Høreapparat sin forebyggende effekt», «Bruken av høreapparat», «Sosial isolasjon» og «Sykepleierens oppfølging og støtte» . Konklusjon: Litteraturstudien belyser at forskning og annen faglitteratur trekker frem nedsatt hørsel som et oversett tema som trenger større fokus. Ut fra temaene og fire relevante sykepleiefunksjonene, har vi kommet fram til følgende sykepleietiltak: sykepleiekartlegging og dokumentasjon, informasjon om hørselstap og mestringsstrategier, vedlikehold og stell av høreapparat, tilrettelegging for god kommunikasjon, informasjon om tilgjengelige hjelpemidler, igangsetting, ledelse av, og informasjon om støttegrupper, støtte til pasient og pårørende og oppfølging av personer med nedsatt hørsel. Oppmerksomhet og kompetanseheving av sykepleiere er viktig for å kunne iverksette disse tiltakene.
dc.description.abstractBackground: Approximately 80,000 people living in Norway suffers from dementia, witch is a major challenge since this figure is likely to double in the next 30-40 years. About 10 % of the Norwegian population have a hearing impairment and 60 % of these cases are with subjects rageing from 60-79 years of age. Research has shown both a connection between hearing impairment and cognitive decline, as well as possible mechanisms that may have an impact of the risk of developing dementia. Purpose: To raise awareness on what research and other literature says about measures a nurse can take in cases of hearing impairment to reduce the risk of developing demetia. Methods: A literature review containing seven research articles. Both qualitative and quantitative articles have been used, as well as one review-article. The articles were found using keywords like: hearing loss, presbycusis, dementia, hearing aids, risk factors and hearing impairment Result: The analytical prosess revealed seven themes: «The association between hearing impairment and dementia», «Hearing loss- a overlooked subjec?», «Nurse-led screeing», «Hearing aids preventive effect», «The use of hearing aids», «Social isolation» and «Follow-up and support from nurses» Conclusion: This literature study highlights that research and other professional literature views hearing impairment as an overlooked topic that needs greater focus. Based on the themes and four relevant nursing function, we have concluded with these nursing measures: nurse-led screening and documentation, information on hearing loss and coping strategies, maintenance of hearing aids, facilitation of good communication, information on available aids, initiation, management and information on support-groups, patient- and relatives support, follow-up of people with hearing impairment. Attention and increased competence of nurses is important in order to be able to implement these measures.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke sykepleietiltak kan iverksettes ved hørselstap for å redusere risikoen for utvikling av demens?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record