Show simple item record

dc.contributor.advisorSeidu, Razak
dc.contributor.advisorBingas, Carlos Mauricio Salas
dc.contributor.authorTennås, Haakon André Fivelstad
dc.contributor.authorNystad, Jørgen
dc.date.accessioned2020-07-14T16:05:28Z
dc.date.available2020-07-14T16:05:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664158
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg prinsippene bak den elektrokjemiske prosessen, elektroflokkulering. Bakgrunnen for oppgaven var å studere renseeffekten og mulighetene for elektroflokkulering drevet av solkraft, som et rensetrinn i vannbehandling. Elektroflokkulering er en omfattende prosess og er lite utøvd for drikkevannsbehandling. Vi hadde som mål å få bygd en elektroflokkuleringsreaktor, for å se nærmere på renseeffekten man kunne oppnå ved denne metoden, i stedet for tradisjonelle behandlingsmetoder. Grunnet pandemien som rammet verden tidlig i 2020, ble det ikke mulig for gruppen å utføre tester og måtte derfor fokusere på optimalisering av elektroflokkuleringsreaktoren. Vi satte avgrensninger til oppgaven, hvor vi modellerte reaktoren slik at den skulle få plass i en 40″-container, som vil gjøre den transportabel. Rapporten gir derfor en gjennomgang av teorien bak elektroflokkulering. Den tar også for seg hvordan modelleringen av reaktoren ble gjort, samtidig som en får se hvordan simuleringen er gjennomført. Det er gjort simuleringer i SolidWorks der man ser nærmere på væskedynamikken og hvilken strømning som finner sted i reaktoren. Fra det første utkastet på reaktor til det endelige er det store forskjeller, noe som indikerer på hvor stor påvirkning små justeringer gir. Elektroflokkulering er et lovende rensetrinn med mye potensiale, som vi har sett komme fram i flere studier gjort på emnet. De studiene som er foretatt på elektroflokkulering, er gjennomført over en liten tidsperiode og har gjerne fokuset rettet mot et enkelt område, for eksempel fjerning av leire, turbiditet eller tungmetaller, og derfor mangler helheten i studiene en systematisk fremgangsmåte og rød tråd.
dc.description.abstractThis report deals with the principles behind the electrochemical process, electroflocculation. The purpose of the thesis was to study the effect of particle removal and possibilities of electroflocculation driven by solar power, as a method in water treatment. Electroflocculation is an extensive process and is little practiced as a method in treating water. We aimed to build an electroflocculation reactor, in order to look more closely at the particle removal that could be achieved by this method, instead of traditional treatment methods. Due to the pandemic that hit the world in early 2020, it was no longer possible for the group to perform tests and examine the results therefore had to focus on optimizing the electro-flocculation reactor. We delimited the task, where we modeled the reactor to fit it into a 40″ container, which would make it portable. The report therefore provides a review of the theory behind electroflocculation. It also explain how the modeling of the reactor was done, while at the same time showing how the simulation was carried out. SolidWorks have been used to look further into the fluid dynamics and the flow in the reactors. From the first of the reactor to the final, there are major differences, indicating how large impacts small adjustments gave. Electroflocculatin has a promising ability with a lot of potential, which are shown in several studies done on the subject. The studies have been carried out over a short period of time and tends to focus on a single area, such as removal of clay, reducing turbidity or heavy metals and therefore the subject lacks coherence and a systematic approach.
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign av elektroflokkuleringsreaktor
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record