Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikemo, Terje Andreas
dc.contributor.authorWevang, Malin
dc.date.accessioned2020-07-14T16:03:31Z
dc.date.available2020-07-14T16:03:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664079
dc.description.abstractSosial ulikhet i helse er et vedvarende fenomen som eksisterer selv i godt utviklede velferdsstater som de i Norden. Den sosiale ulikheten i helse er heller ikke noe mindre i de nordiske landene, enn den er i land med mindre generøse velferdssystemer som det amerikanske. USA har et liberalt velferdssystem, mens Norden har et sosialdemokratisk. De nordiske landene har gjennomført en rekke tiltak for å redusere og jevne ut den sosiale ulikheten gjennom blant annet en omfordelingspolitikk, slik at ulike velferdstilbud kan bli finansiert av det offentlige. Denne velferdspolitikken har bidratt til å redusere ulikheter i inntekt, bedre tilgangen på helsetjenester, bokvalitet, og andre økonomiske og sosiale utfall. Likevel er det helseulikhetene som vedvarer. Dette kalles for «det nordiske helseparadokset», og viser hvordan det ikke er samsvar mellom den velferdspolitikken som føres, og de økende ulikhetene i helse. Disse helseulikhetene har forblitt høye, og det er vedvarende ulikheter mellom forskjellige samfunnsgrupper. Sosiale ulikheter er vertikale hierarkiseringer som finnes i alle samfunn. Hierarkiene opprettholder og reproduserer eksistensiell ulikhet, og er en av de største årsakene til hvorfor helseulikheter består over tid. Likevel kan den sosiale ulikheten bli avskaffet. Det er velferdsstatene som har ansvar for å sikre velferd for sine innbyggere. Velferdsstatene har likevel utviklet seg i forskjellige retninger. Det amerikanske velferdssystemet består av begrenset tilgang på fordeler og velferdstilbudene er færre. Det nordiske velferdssystemet karakteriseres av generøse goder og generelt mindre sosial ulikhet. Likevel eksisterer det sosial ulikhet i helse i begge regioner.
dc.description.abstractSocial inequality in health is a persistent phenomenon that exists even in well-developed welfare states such as those in the Nordic countries. Nor is the social inequality in health less in the Nordic region than it is in countries with less generous welfare systems such as the US. The United States has a liberal welfare system, while the Nordic countries have a social democratic welfare system. The Nordic countries have implemented several measures to reduce and equalize social inequality, including a redistribution policy, so that various welfare provisions can be financed by the public. This welfare policy has offered to reduce income inequalities, better access to healthcare provisions, better living conditions, and other economic and social outcomes. Nevertheless, the health inequalities continue to exist. This is known as “the Nordic health paradox” and shows how there is little correspondence between welfare policies and the increasing inequalities in health. These health inequalities have remained high, and there are persistent inequalities between different social groups. Social inequalities are vertical hierarchizations that exist in all societies. The hierarchies maintain and reproduce existential inequality and is therefore one of the major causes why health inequalities proceed over time. Moreover, social inequality can be abolished. It is the welfare states that are responsible for ensuring the welfare of their citizens. The welfare states have furthermore evolved in different directions. The American welfare system consists of limited access to benefits and the welfare provisions are fewer. The Nordic welfare system is characterized by generous benefits and less social inequality. Nevertheless, social inequalities in health prevail in both regions.
dc.publisherNTNU
dc.titleHelse, velferd og ulikhet: En analyse av velferdsstater og helseparadokser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel