Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlmklov, Petter Grytten
dc.contributor.authorAlexandersen, Line Stig
dc.date.accessioned2020-07-14T16:03:17Z
dc.date.available2020-07-14T16:03:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664067
dc.description.abstractMålstyring som motivasjonsfaktor i klesbransjen er både tema og et hovedfunn i denne bacheloroppgaven. Med utgangspunkt i fire kvalitative dybdeintervju og et strategisk utvalg av henholdsvis tre selgere i klesbutikk og en butikksjef, undersøkte jeg følgende problemstilling: Hvordan påvirkes ansatte i klesbransjen av målstyring? Mye av målstyringskritikken i den arbeids- og organisasjonssosiologiske diskusjonen, henvender seg til en mangelfull sammenheng mellom målingen og det arbeidet som faktisk utføres. Dette er ikke tilfellet i salgsyrket, og det fremkommer at målstyring i all hovedsak opererer som en positiv motivasjonsfaktor i denne studien. Samt at estetisk arbeid blir brukt som en fordel i måloppnåelsen. De positive elementene ved målstyring er gjeldende dersom informantene er suksessfulle i deres måloppnåelse. Dessuten fremkommer det at målstyringen til en viss grad blir behandlet som et spill.
dc.description.abstractManagement by objectives as a motivational factor in the clothing industry is both the theme of, and a main finding in this bachelor thesis. Based on four qualitative in-depth interviews of three clothing store saleswomen and one store manager, I examined the following thesis statement: How are employees in the clothing industry affected by management by objectives? Much of the criticism of the management by objectives in the work and organizational sociological discussion, addresses a lack of correlation between the measurement and the work that is actually performed. This is not the case in the sales profession - it appears that management by objectives mainly operates as a positive motivating factor in this study. Furthermore, that aesthetic labour is used as an advantage in the achievement of goals. The positive elements of management by objectives is present provided that the employees are successful in achieving their goals. In addition, the management by objectives appears to some extent to be treated as a game by my informants.
dc.publisherNTNU
dc.titleMålstyring som motivasjonsfaktor i klesbransjen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel