Show simple item record

dc.contributor.advisorMjøen, Odd Morten
dc.contributor.authorRømo, Stine Danielsen
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:20Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663814
dc.description.abstractTittel: Barn, traumer og omsorg Introduksjon/bakgrunn: Vernepleiere jobber på barnevernsinstitusjoner. Barna som bor på barnevernsinstitusjonene har ofte opplevd traumatiske hendelser. Gjennom denne oppgaven skal jeg se på hvordan vernepleiere kan utøve god omsorg ovenfor barna. Gjennom flere erfaringer har jeg sett at det ofte er noe som ligger bak den utfordrende atferden hos barn og jeg ønsker å lære mer om hvordan jeg som vernepleier kan møte disse barna for å gi best mulig omsorg og støtte. Har også sett på sammenhengen av hva det barna ønsker og hva det de ansatte ser på som viktig. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å sette fokus på hvordan vernepleier innehar kunnskap og kompetanse som er relevant for å gi god omsorg for barn som har opplevd traumatiske hendelser. Metode: Oppgavens metode er litteraturstudie Resultater: Basert på resultatene av artiklene gjorde jeg en tematisk analyse som endte opp med fire hovedpunkter som handlet om relasjon, trygghet, kontinuitet og følelsesregulering. Dette er viktige faktorer som går igjen i artiklene for å gi god omsorg. Konklusjon: God omsorg handler om trygghet og gode relasjoner, som er forbundet med tillit, tilhørighet, kontinuitet, se barnets individuelle behov og å genuint bry seg om barnet. Stikkord/nøkkelord: Barn, god omsorg, vernepleier, relasjon, trygghet, kontinuitet Antall ord: 7656
dc.description.abstractTitle: Children, trauma, and care. Introduction/background: With a bachelor in social education I can work at child welfare institutions. The children who live in child welfare institutions have often experienced traumatic events, and through this assignment I will look at how health care providers can exercise good care for the children. Through several experiences, I have seen that there is often something behind the challenging behaviours of children, and I want to learn more about how I can meet these children to provide the best care and support. I also look at the context of what the children want and what the employees regard as important. Purpose: The purpose of this thesis is to examine how healthcare providers possess knowledge and competence that are relevant to providing good care for children who have experienced traumatic events. Method: The method of the assignment is a literature study. Results: Based on the results of the articles, I did a thematic analysis that ended up with four main points about relationship, security, continuity, and emotion regulation. These are important factors that remain in the articles to provide good care Conclusion: Conclusion: Good care is about the security and good relationship that is associated with trust, belonging, continuity, seeing the child's individual needs and genuinely caring for the child. Keywords: Children, good care, health care, relationship, security, continuity Number of words: 7656
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn, traumer og omsorg
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record