Show simple item record

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorGebreslasie, Zebib
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:19Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663813
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: Vernepleiere i kommunikasjon med innvandrere. Problemstilling: Hvordan kan en vernepleier fremme kommunikasjon i møte med innvandrere i forbindelse med helsetjenester Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er for å bygge opp kunnskap og forståelse om samhandling i form av kommunikasjon mellom vernepleiere og brukere med innvandrerbakgrunn. Metode: Oppgaven baserer seg på en systematisk litteraturstudie. Fem artikler er benyttet. Resultater: Basert på funnene fra de utvalgte vitenskapelige artiklene, er hovedfunn ble avdekk: kulturell kompetanse i kommunikasjon og bruk av tolk som redskap i kommunikasjon. Konklusjon: Det viktigst for å fremme kommunikasjon med brukere med innvandrerbakgrunn, er at vernepleier får økt kompetanse på kulturforskjeller, og aktivt bruk av profesjonelle tolker. Ved å ha effektiv kommunikasjon mellom brukere og vernepleier, fører det til økt forståelse mellom hverandre, og dette kan til slutt øke troverdigheten til helsepersonalet.
dc.description.abstractABSTRACT Title: Intellectual Disability Nurse in communication with immigrants. Topic question: How can an intellectual disability nurse promote communication in meeting with immigrants in helthcare system. Purpose: The purpose of this assignment is to build up knowledge and understanding about interaction in the form of communication between helthcare providers and immigrant background users Method: The thesis is based on a systematic literature study. Five articles are used. Results: Based on the findings from the selected scientific articles, the main findings were revealed: cultural competence in communication and the use of interpreters as tools in communication. Conclusion: The most important factor in promoting communication with users with immigrant backgrounds is the providing of nurses with increased competence in cultural differences, and the use of interpreters. Having effective communication between users and health care providers can provide a better understanding and increase the credibility of health care professionals.
dc.publisherNTNU
dc.titleVernepleiere i kommunikasjon med innvandrere.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record