Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKermit, Patrick Stefan.
dc.contributor.authorGjemble, Bjørnar.
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:17Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663812
dc.description.abstractSammendrag: Tittel: Fysisk aktivitet og barn med Downs syndrom Antall ord: 6341 Stikkord/nøkkelord: Fysisk aktivitet, Downs syndrom, barn, fordeler, tilretteleggere, barrierer Introduksjon: God helse er en forutsetning for et godt liv. Fysisk aktivitet kan være en betydningsfull faktor for god helse. Implementering av fysisk aktivitet for barn med Downs syndrom kan derfor være en mulighet for å sikre god helse. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke fordeler ved fysisk aktivitet for barn med Downs syndrom, og å finne ut hvilke faktorer som tilrettelegger eller lager barrierer for deltakelse i fysisk aktivitet. Metode: Denne studien er en litteraturstudie, der det er inkludert fem vitenskapelige artikler. Resultater: Resultatene er basert på funn fra de fem vitenskapelige artiklene. Resultatene viste positive effekter eller fordeler ved fysisk aktivitet, og hvilke tilretteleggere og barrierer som påvirker deltagelse i fysisk aktivitet blant barn med Downs syndrom. Konklusjon: Fysisk aktivitet kan bidra til bedre utholdenhet og styrke, trivsel, selvfølelse, sosiale ferdigheter og søvn for personer med Downs syndrom. Det kan også bidra til å forebygge en rekke sykdommer, som blant annet overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Det kan også konkluderes med at familien spiller en nøkkelrolle i å inspirere og engasjere til deltakelse i fysisk aktivitet, samtidig som tilgjengelige og tilrettelagte aktiviteter er viktig. Mangel på dette er med på å skape barrierer for deltakelse i fysisk aktivitet blant barn med Downs syndrom.
dc.description.abstractAbstract: Title: Physical activity and children with Downs syndrome Number of words: 6341 Keywords: Physical activity, Downs syndrome, children, benefits, facilitators, barriers Introduction: Physical activity can be a significant factor for good health. Implementation of physical activity for children with Downs syndrome can therefore be an opportunity to ensure good health. Purpose: The purpose of this literature study is to investigate the benefits of physical activity for children with Downs syndrome, and to find out which factors facilitate or create barries to participation in physical activity. Method: This study is a literature study, which includes five scientific articles. Results: The results are based on findings from five scientific articles. The results showed positive effect or benefits of physical activity, and which facilitators and barriers affect participation in physical activity among children with Downs syndrome. Conclusion: Physical activity can be contribute to better endurance and strength, well-being, self-esteem, social skills and sleep for people with Downs syndrome. It can also help prevent a lot of diseases, including obesity, diabetes and cariovascular disease. It can also be concluded that family plays e key role in inspiring and engaging in participation in physical activity, and that accesible and organized activities are important. Lack of this can create barriers to participation in physical activity among children with Downs syndrome.
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og barn med Downs syndrom
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel