Show simple item record

dc.contributor.advisorTorunn Hatlen Nøst
dc.contributor.authorMads Kristian Petersen
dc.date.accessioned2020-07-11T16:02:08Z
dc.date.available2020-07-11T16:02:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663806
dc.description.abstractTittel: Hva opplever mennesker med psykisk sykdom som betydningsfullt i en recoveryprosess? Bakgrunn: Personlig recovery er en filosofi innenfor psykisk helse som representerer et skifte av perspektiv angående hvordan man betrakter psykisk sykdom. Recovery fokuserer ikke utelukkende på reduksjon av symptomer, men har heller sitt utgangspunkt i hva mennesker opplever som viktig for å mestre sine egne liv. Flere vestlige land har inkorporert denne filosofien i praksis. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hva mennesker med psykisk sykdom opplever som fremmende eller til hinder i personlig recovery. Metode: Dette er en litteraturstudie. Totalt er 5 artikler med kvalitativt design inntatt som grunnlag for å besvare problemstillingen. Studien følger IMRod - struktur. Resultat: Funn tyder på at mennesker med psykisk sykdom opplever særlig to forhold som fremmende i personlig recovery: For det første handler dette om individuell utvikling, og er en prosess som består av flere faser, trinn eller stadium. For det andre er betydningen av identitet og positive relasjoner betydningsfullt. Fravær av gode relasjoner, samt stigma og overdreven omsorg kan virke som hinder. Konklusjon: Mennesker med psykisk sykdom opplever en recoveryprosess forskjellig, og betydningsfulle forhold er ikke avgrenset til å gjelde bestemte elementer som gjelder for alle. For mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner og/eller med høygradig symptomtrykk, kan det objektivt sett være «små» forhold som oppleves som betydningsfulle. For andre handler imidlertid recovery om å legge sykdom bak seg. Generelt virker relasjoner og utvikling av identitet uavhengig av sykdom positivt på egen recovery. Offentlig og personlig stigma virker negativt i en recoveryprosess.
dc.description.abstractTitle: What does people with mental illness consider as meaningful in a recoveryprocess? Background: Personal recovery is a mental health philosophy which represents a change in perspectives regarding how we consider mental illness. This philosophy does not focus entirely on the reduction of symptoms, but rather what people view as important to master their own lives. Several western countries has integrated recovery in mental health care. Aim: The purpose of this paper is to examine what people with mental illness consider as promoting or obstructing in a personal recoveryprocess. Method: This is a litterature review study. In total 5 research articles with qualitative design is integrated as basis to answer the issue. This study follows IMRoD - structure. Results: Findings imply that people with mental illness experience in particular two conditions as promoting in personal recovery: Firstly this has to do with personal development, and is a process which can be described as phases, steps or stages. Secondly the importance of identity and positive relations are significant. The absence of positive relations, stigma and exaggerated care can obstruct recovery. Conclusion: People with mental illness experience a recoveryprocess different, and the significant elements is not reduced to specific conditions which applies to everyone. For people which find themselves at difficult stages in life and/or with a high degree of symptoms, can there be seen from an objective perspective that it is the «little things» which is experienced as meaningful. To others recovery is about considering their mental illness as a completed chapter. In general, relations and development of an identity which is independent from diagnosis, facilitates recovery. Public and internalized stigma obstructs recovery.
dc.publisherNTNU
dc.titleHva opplever mennesker med psykisk sykdom som betydningsfullt i en recoveryprosess?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record