Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSøndenaa, Erik
dc.contributor.authorMosling, Lill
dc.date.accessioned2020-07-11T16:01:45Z
dc.date.available2020-07-11T16:01:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663790
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Rus i nære relasjoner Nøkkelord: Belastning, psykisk helse, rusmisbruk, pårørende Introduksjon/bakgrunn: Det er minst 2-300 00 mennesker med alkoholproblemer i Norge, minst 20-30 000 mennesker med narkotikaproblemer og minst 30-50 000 mennesker med et problemfylt forhold til reseptbelagte legemidler med misbrukspotensial (Lossius, 2019). Dette forteller oss av det er et omfattende problem for samfunnet, og en ekstra belastning for de nærmeste pårørende. Den rusmiddelavhengige er hardest rammet, men det er likevel viktig å fokusere på å bistå de nærmeste pårørende i deres belastninger og opplevelser. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvilken belastning pårørende til rusmiddelavhengige opplever, hvordan de blir berørt av å være i den situasjonen de er i, og hvordan vernepleieren kan bidra til ivaretakelse av denne gruppen. Metode: Metoden som er benyttet i denne bacheloroppgaven er litteraturstudie. Et systematisk litteratursøk ble utført som resulterte i inkludering av 5 fagfellevurderte forskningsartikler. Resultater: Basert på funnene i de utvalgte forskningsartiklene, ble betydningsfulle aspekter ved belastninger hos pårørende identifisert. De utvalgte temaene for sammenfatningen av resultater ble; pårørendes belastninger og ivaretakelse av pårørende. Konklusjon: Å være pårørende til rusmiddelavhengige har vist seg å ha store negative konsekvenser, og påvirker nesten alle aspekter av et menneskes liv. Studien identifiserte flere faktorer som påvirker livet som pårørende, blant annet livskvalitet, psykisk slitasje, skyld og skam, tilgang til støtte, mødres opplevelser og vernepleierens rolle. Dette er viktige faktorer som har stor betydning for belastningen pårørende opplever. Studien viser også et omfattende behov for hjelp og støtte. Vernepleieren har en sentral rolle i å bistå pårørende og gi tilpasset hjelp, og kan ha en betydningsfull rolle i samarbeidet med pårørende.
dc.description.abstractAbstract Title: Intoxication in close relations Keywords: Strain, mental health, substance abuse, next of kin Introduction/background: There are at least 2-300 00 people with alcohol problems in Norway, at least 20-30 000 people with drug problems and at least 30-50 000 people with a problematic relationship with prescription drugs with the potential for abuse (Lossius, 2019). This tells us that it is a widespread problem for society, and an additional burden for the next of kin. The drug addict is hardest hit, but it is still important to focus on assisting the next of kin in their stresses and experiences. Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to investigate what strain relatives of drug addicts experience, how they are affected by being in the situation they are in, and how the caregiver can contribute to safeguarding this group. Method: The method used in this bachelor thesis is literature study. A systematic literature search was conducted which resulted in the inclusion of 5 peer-reviewed research articles. Results: Based on the findings in the selected research articles, significant aspects of the stresses of relatives were identified. The selected themes for the summary of results were; the relatives' burdens and the care of the relatives. Conclusion: Relating to drug addicts has been found to have major negative consequences, affecting almost every aspect of a person's life. The study identified several factors that affect life as a family member, including quality of life, mental health, guilt and shame, access to support, mothers' experiences and the role of the caregiver. These are important factors that are of great importance for the burden on relatives. The study also shows a comprehensive need for help and support. The caregiver plays a key role in assisting relatives and providing customized help, and can play a significant role in working with relatives.
dc.publisherNTNU
dc.titleRus i nære relasjoner
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel