Show simple item record

dc.contributor.advisorSøndenaa, Erik
dc.contributor.authorAune, Linus
dc.date.accessioned2020-07-11T16:01:39Z
dc.date.available2020-07-11T16:01:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663786
dc.description.abstractTittel: Kan vernepleieren gi effektiv behandling til personer med lett til moderat psykisk utviklingshemming med sinnemestringsutfordringer basert på kognitiv atferdsterapi? Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse om vernepleieren som jobber med den enkelte i brukergruppen i hverdagen kan gi behandling til personer med psykisk utviklingshemming og sinnemestringsutfordringer basert på kognitiv atferdsterapi Metode: I denne studien er det brukt litteraturstudie som metode. Det er gjennomført ett systematisk og strukturert litteratursøk på fagfellevurdert forskning i vitenskapelige databaser. Både kvalitativ- og kvantitativ forskning er inkludert. Fem artikler er inkludert i studien. Resultat: Basert på de fem inkluderte artiklene ble det identifisert to hovedfunn fra forskningen for å belyse problemstillingen. Disse hovedfunnene har dreier seg om «Effekt av kognitiv terapi for personer med psykisk utviklingshemming med sinnemestringsutfordringer» og «Betydning av behandler» Konklusjon: I spørsmålet om hvorvidt behandlingen vil være effektiv for målgruppen viser forskningen at behandlingen hadde effekt, ikke bare på atferd, men også tanker og forholdet til egne følelser hos brukergruppen. I spørsmålet om vernepleieren kan gi denne behandlingen effektivt er det liten tvil at en psykolog ofte kan være bedre rustet til å yte denne behandlingsformen på kort sikt. Derimot er det gode argumenter for at en tjenesteyter som jobber med personen eller gruppen i hverdagen burde lede behandlingen. Argumentene for dette innebærer blant annet forbedrede relasjoner, økt oppfølging og tilgjengelig støtte. Dette tatt i betraktning med vernepleieren kompetanse om psykisk utviklingshemming og tredelte kompetanse gir det et godt grunnlag for å si at vernepleieren mulig kan gi denne behandlings formen til denne brukergruppen effektivt.
dc.description.abstractTitle: Can the social educator provide effective treatment to people with mild- to moderate intellectual disablility with angemanagement issues based on cognitive behavioral therapy? Purpose: The purpose of this paper is to find out whether the social educator who works with the individuals in everyday life can provide treatment to people with intelecutal disabillity and anger management issues based on cognitive behavioral therapy. Method: In this paper, literature study was the used method. A systematic and structured literature search has been carried out on peer-reviewed research in scientific databases. Both qualitative and quantitative research are included. Five articles are included in the study. Result: Based on the five included articles, two main findings from the research were identified to elucidate the issu adressed. These main findings are "Effect of Cognitive Therapy for people with intelectual disablity and anger management issues and "The effect of the therapist" Conclusion: The question of whether the treatment will be effective for the target group, the research shows that the treatment had an effect not only on behavior, but also thoughts and the relation to their own feelings in the user group. In the question of whether the social educator can provide this treatment effectively, there is little doubt that a psychologist can often be better equipped to provide this treatment in the short term. On the other hand, there are good arguments that a service provider who works with the person or group in everyday life should direct the treatment. The arguments for this include improved relationships, increased follow-up and available support. This, taking into account the social educator's competence regarding intelectul disability and three-part competence, provides a good base for saying that the social educator can possibly give this form of treatment to this user group effectively.
dc.publisherNTNU
dc.titleKan vernepleieren gi effektiv behandling til personer med lett til moderat psykisk utviklingshemming med sinnemestringsutfordringer basert på kognitiv atferdsterapi?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record