Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorSæthre Gullichsen, Monica Cecilie
dc.date.accessioned2020-07-11T16:01:33Z
dc.date.available2020-07-11T16:01:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663782
dc.description.abstractIntroduksjon: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 var en statlig satsing for å styrke og forbedre det kommunale tilbudet til personer med psykiske lidelser. Mange kommuner benyttet de økonomiske midlene fra Opptrappingsplanen for psykisk helse til oppbygging av kommunale boliger og bofellesskap, som boform for personer med psykiske lidelser og ruslidelser. I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2006 fremheves en trygg og forutsigbar bosituasjon som avgjørende for å kunne gi personer med ROP - lidelser et verdig liv og om mulig god behandling (St.prp. nr. 63. 1997-1998). Hensikt: Hensikten med studien er å se nærmere på om oppfølging i kommunale bofellesskap kan fremme recovery - prosessen til brukere med ROP – lidelser? Metode: Denne studien er basert på en litteraturstudie. Resultat: Funnene i fra de fem utvalgte fagfellevurderte artiklene resulterte i temaene relasjon og tilgjengelighet, mestring, brukermedvirkning og bolig. Konklusjon: Temaene som blir identifisert ut ifra funnene i denne oppgaven viser at en trygg relasjon er en forutsetning for å få til et godt samarbeid mellom bruker og tjenesteyter, samt at relasjonen viser seg å ha betydning for bedringsprosessen til personer med ROP – lidelser. Funnene påpeker også viktigheten av å ha en trygg og stabil bosituasjon for å kunne mestre hverdagens utfordringer best mulig.
dc.description.abstractABSTRACT Introduction: The plan for increased focus towards psychic health 1999-2006 was an governmental effort to improve and strengthen the municipal services for people with psychic disorders. Many municipalities took advantage of the financial means this plan offered and used it to increase the number of municipal houses as a way of housing people with dual diagnosis. This plan emphasizes a safe and predictable living arrangement as a way to give people with dual diagnosis a good treatment option and a worthy life (St.prp. nr. 63 1997-1998). Aim: The aim of this study is to take a closer look at municipal housing arrangements and to determine if these arrangements can impact the recovery process in a positive way for people with dual diagnosis? Method: Literature study is the method I used for this study. Results: My finds in the five scientific articles i have presented resulted in the themes relations and availability, mastery/coping, user contribution and housing arrangements. Conclusion: The themes identified in my finds in this study shows that safe relations is an prerequisite in establishing good teamwork between patients and their service providers. In addition safe relations have shown importance in patient’s recovery process. Finds also points out the importance of safe and predictable living arrangements in order of coping with challenges in everyday living.
dc.publisherNTNU
dc.titleTrygg bolig - en nødvendighet for brukere med ROP - lidelser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel