Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørneseth, Frøy Birte
dc.contributor.authorRemøy, Marius
dc.date.accessioned2020-07-11T16:01:02Z
dc.date.available2020-07-11T16:01:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663764
dc.description.abstractOppgåva er ei masteroppgåve i studiet Leiing av krevjande maritime operasjonar, og omhandlar bruken av DSC i naudsituasjonar. Statistikken og havarirapportar slår fast at mange navigatørar ikkje følgjer prosedyrar når dei er i ein naudsituasjon. Ein har fleire tilfelle der navigatørar ventar for lenge før dei ber om hjelp, og mange vel å ikkje bruke den raude distressknappen på VHF-radioen. Noko som kan føre til at skip i naud ikkje får den hjelpa den treng. I heile 2018 var det berre 65 som brukte den raude distressknappen, medan mange fleire valde å gå direkte på kanal 16 eller ringe næraste kystradiostasjon via telefon. Oppgåva går gjennom ulike teoriar, og eg har utført både kvalitative intervju og kvantitativ spørjeundersøking. I overkant av 100 radiooperatørar fullførte spørjeundersøkinga, og fleire interessante funn vart oppdaga. Undervegs i skrivinga av oppgåva hamna skribenten sjølv i havsnaud, noko som skulle vise seg å understreke kor viktig distressknappen eigentleg er. Resultata frå intervju og spørjeundersøkinga vert diskutert opp imot teorien, og det vert mellom anna slått fast at ein av dei største grunnane til folk let vere å bruke den raude distressknappen, er manglande kunnskap.
dc.description.abstractThis project is a master’s thesis in the study Management of Demanding Marine Operations. The thesis focuses on the use of Digital Selective Calling in emergency situations. The statistics and accident reports state that many navigators do not follow procedures when in an emergency. There have been several cases where navigators waited too long before asking for help, and many do not use the red distress button on the VHF radio. The result of this can be that ships in emergency did not get the help they need. Throughout 2018, only 65 used the red distress button, while many more chose to go directly to channel 16 or call the nearest coastal radio station by telephone. The thesis goes through various theories and has conducted both qualitative interviews and quantitative questionnaires. More than 100 radio operators completed the survey, and several interesting findings were discovered. In the writing of the assignment, the writer himself experienced an emergency situation at sea, something that should prove to emphasize how important the distress button really is. The results of the interview and questionnaire are discussed against the theory, and it is stated between others that one of the biggest reasons for people to use the red distress button is lack of knowledge.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleBruken av DSC i naudsituasjonar
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel