Show simple item record

dc.contributor.advisorHunstad, Ingunn Klauset
dc.contributor.advisorVestnes, Arnhild Hammerås
dc.contributor.authorBerg, Aina
dc.contributor.authorMaråk, Rakel Therese
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:46Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661261
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke faktorer som påvirker sykepleiernes etterlevelse av håndhygiene i sykehus. Bakgrunn: Til enhver tid har hver tjuende pasient som er innlagt i norske sykehus en helsetjenesteassosiert infeksjon. På verdensbasis er tallet 7-10 %. Dette er et svært høyt tall, spesielt når vi vet at det enkleste tiltaket for forebygging er god håndhygiene blant helsepersonell. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie. Relevant forskning ble innhentet ved hjelp av søk i databaser. Det ble brukt søkeord som blant annet «hand hygiene», «cross infections», «nurses», «adherence», «handwashing». Det er inkludert både kvalitativ og kvantitativ forsking, samt én oversiktsstudie i oppgaven. Resultat: Sykepleierne erfarte at høy arbeidsmengde, tidspress og dårlig struktur i avdelingen påvirket etterlevelsen for håndhygiene. I tillegg mente de at håndhygiene-dispensere og servanter var ugunstig plassert og lite tilgjengelige. Det fremkommer også at både mangel på kunnskap og opplæring, sykepleiers holdninger og mangel på gode rollemodeller var sentrale funn i studiene. Engasjement fra ledelsen hadde en positiv innvirkning på de ansatte. Konklusjon: Studien viste at faktorer som påvirker sykepleiernes etterlevelse av god håndhygiene knyttes til kunnskap, holdninger, rollemodeller og rammefaktorer. Manglende opplæring og undervisning på arbeidsplassen medvirker til at etterlevelsen er lav, og dermed ikke forebyggende mot sykehusinfeksjoner. Ved at sykepleierne utviser dårlige holdninger og ikke respekterer de hygieniske retningslinjene utgjør de en høy risiko for pasientsikkerheten. For at håndhygiene skal fungere forebyggende er det nødvendig med økt kunnskap og nok tid til å utføre korrekt håndhygiene, der håndsmykker ikke preger arbeidsantrekket. Om sykepleiere kan motivere og bevisstgjøre hverandre på bruken av håndhygiene, vil dette i kunne føre til en positiv utvikling i kampen mot å forebygge sykehusinfeksjoner.
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to explore which factors influence the nurses' compliance concerning hand hygiene in hospitals. Background: At any given time, every twentieth patient admitted to Norwegian hospitals has a health service-associated infection. Worldwide, this figure is 7-10 %. This is a very high number, especially when we know that the easiest preventive measure is good hand hygiene among health professionals. Methods: The study is based on a systematic literature review. Relevant research was obtained using database searches. Keywords such as "hand hygiene", "cross infections", "nurses" and "adherence" were used. This thesis includes both qualitative and quantitative studies, as well as one systematic review. Result: The nurses experienced that high workload, time management and poor structure in the wards affected compliance concerning hand hygiene. In addition, they believed that hand hygiene dispensers and washbasins were disadvantaged and not easily accessible. The results also show that both the lack of knowledge and training, the nurses’ attitudes and a lack of good role models were central findings in the studies. Conclusion: The study showed that factors that influence nurses' compliance with good hand hygiene are linked to knowledge, attitudes, role models and framework factors. The lack of training and tuition in the workplace leads to low compliance, and thus not preventive of hospital infections. Because the nurses exhibit poor attitudes and do not respect the hygiene guidelines, they pose a high risk to the patients’ safety. In order for hand hygiene to work preventively, it is necessary to increase knowledge and have enough time to perform correct hand hygiene, where hand jewelry does not characterize the work attire. If nurses can motivate and raise awareness of the use of hand hygiene, this could lead to a positive development in fighting to prevent hospital infections.
dc.publisherNTNU
dc.titleRene hender – Redder liv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record