Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrilund, Marianne.
dc.contributor.authorLunde, Marte.
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:42Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661258
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvordan foreldre til barn med kreft opplever og håndterer hverdagen med et kreftsykt barn under behandling. Metode: Systematisk litteraturstudie med utgangspunkt i nyere og relevante forskningsartikler, pensumlitteratur og selvvalgt litteratur for å belyse og besvare den aktuelle problemstillingen. I studien er det inkludert både kvalitative og kvantitative artikler, som er funnet i godkjente databaser, og som er både kvalitet- og etisk vurdert. Resultat: Foreldrene opplevde et bredt spekter av følelser rundt det å ha et barn med kreft, og hvordan dette påvirket dem selv, familien og hverdagen. Foreldrene hadde et behov for god informasjon og støtte gjennom hele perioden av både familie, venner og helsepersonell. Majoriteten av parforholdene opplevde å bli styrket av å stå i en slik situasjon sammen, men enkelte parforhold ble påvirket negativt som følge av lite tid og energi til hverandre. Også det sosiale livet ble brått stoppet for de fleste av foreldrene. Konklusjon: Foreldrene trenger støtte og forståelse for de følelsene de opplever, samt anerkjennelse av sin foreldrerolle. De trenger å få gjentakende informasjon som er tilpasset og relevant for deres behov og premisser. Tilbud om hjelp av annet støttepersonell og avlastning er viktig for at for de kan få en pause og redusere stress.
dc.description.abstractAim: The purpose of this literature study was to examine how parents of children with cancer experience and deal with everyday life with a cancerous child during treatment. Method: Systematic literature study based on recent and relevant articles, curriculum and chosen literature to enlighten and answer the problem in this study. The study included both qualitative and quantitative articles, which were found in approved databases and is quality- and ethically assessed. Result: The parents experienced a wide range of feelings about having a child with cancer, and how this affected themselves, the family and everyday life. Parents had a need for good information and support trough out the period by both family, friends and health professionals. The majority of relationship was felt to be strengthened, but some relationships were adversely affected due to little time and energy for each other. Also, social life was abruptly stopped for most of the parents. Conclusion: Parents need support and understanding of the feeling they are experiencing, as well as recognition of their parenting role. They need to get information that is customized and relevant to their need and premises. Offering help from other support staff and relief is important for them to take a break and reduce stress.
dc.publisherNTNU
dc.titleForeldre som pårørende til barn under kreftbehandling
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel