Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDreyer, Anne
dc.contributor.authorAnthonsen, Marte
dc.contributor.authorEiksund, Julie
dc.date.accessioned2020-07-07T16:07:57Z
dc.date.available2020-07-07T16:07:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661226
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med denne studien var å få innsikt i hvilke erfaringer helsepersonell har med brukermedvirkning i arbeid med pasienter og pårørende. I Norge er brukermedvirkning en lovpålagt rettighet pasienter har. Kommunens sentralforbund og Folkehelseinstituttet har samarbeidet om å iverksette en kampanje som fokuserer på nettopp dette, hvor helsepersonell oppfordres til å spørre pasienten ‘‘hva er viktig for deg’’. Kampanjen markeres både nasjonalt og internasjonalt en bestemt dato, hvert år. Vi har valgt å skrive en empirisk studie, der metoden som ble brukt er kvalitativ. Vi gjennomførte fokusgruppeintervju der utvalget besto av tre helsepersonell ansatt på sykehjem. Fokusgruppeintervjuet resulterte i detaljerte og utfyllende beskrivelser av helsepersonellets erfaringer. Det ble identifisert fire hovedfunn i studien og disse kategoriseres som følger: bruk av brukermedvirkning i arbeidshverdagen, dokumentasjon, fagutvikling og utfordringer i avdelingen. ‘‘Hva er viktig for deg’’- dagen er med på å sette fokus på brukermedvirkning i arbeidshverdagen, men helsepersonellets erfaringer peker på at brukermedvirkning er noe de jobber med hver dag, hele året. Likevel oppstår det utfordringer som gjør at pasienter og pårørende i ulike situasjoner kan være mindre medbestemmende i hverdagen enn hva de har rett på. Funnene tyder på at driften av sykehjem, rutiner i arbeidshverdagen, pårørende og ansvarsfølelse hos helsepersonell er utfordringer som gjør brukermedvirkningen vanskelig.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this study was to gain insight into the experiences of health professionals with user participation in working with patients and relatives. In Norway, user participation is a statutory right. Kommunens sentralforbund and Folkehelseinstituttet cooperate to launch a campaign focusing on this, where health care professionals are encouraged to ask the patient '’what matters to you'’. The campaign is marked both national and international on an exact date, each year. We have chosen to write an empirical study in which the method used is qualitative. We conducted a focus group interview, in which the informants were three health professionals employed in nursing homes. This resulted in detailed and complementary descriptions of the health professionals' experiences. Four main findings have been identified in the study and these categories as segment: use of user participation, documentation, professional development and challenges in the section. The campaign helps the health workers to focus on user participation, but they also point out that user participation is something they focus on every day, all year. Nevertheless, the health professionals experience that it can arise challenges in patients and dependents user participation in different situations wich results in less co-determining in everyday life then what they are entitled to. The findings suggest that the operation of nursing homes, work-life routines, relatives and sense of responsibility among health professionals are challenges that make user participation difficult.
dc.publisherNTNU
dc.titleValg om meg, tas ikke uten meg
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel