Show simple item record

dc.contributor.advisorFrilund, Marianne Louise
dc.contributor.authorYtterli, Alette
dc.contributor.authorBrandås, Mona Belsvik
dc.date.accessioned2020-07-07T16:07:36Z
dc.date.available2020-07-07T16:07:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661212
dc.description.abstractBakgrunn: Hvert år berøres mellom 5000 og 6000 personer av selvmord. Til tross for økende fokus på forebygging av selvmord, ser vi lite om ivaretaking av etterlatte. Forskning viser at selvmord kan være en ekstremt belastende hendelse for de etterlatte, og at mange i etterkant kan bli sterkt berørt over lengre tid. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse hvilke opplevelser etterlatte har etter å ha blitt berørt av selvmord. Metode: Oppgaven baseres på en litteraturstudie med åtte forskningsartikler. Resultat: Litteraturstudiens resultater viser at de etterlatte opplever personlig skyldfølelse. De slet med tanker om hva de kunne ha gjort for å forhindre selvmordet, og de følte seg ansvarlig for å ikke ha klart å forhindre det. For å komme seg videre i sorgen, ønsket flere å lage mening ut av selvmordet. Dette innebærer å lage en forståelse om selvmord og dets betydning, eller faktorer som førte til det. I tillegg prøvde etterlatte å finne ny mening i livet. De etterlatte følte de måtte holde deres smerter og følelser skjult. De hadde et stort behov for støtte i tiden etter selvmordet, men mange opplevde også å ikke motta støtte. Konklusjon: Litteraturstudien viser at de etterlatte blir sterkt påvirket av selvmord, og opplever intense reaksjoner og følelser. I møte med disse bør sykepleier være empatisk, og ønske å danne en relasjon bygget på gjensidig tillit. Siden etterlatte ikke føler seg forstått av utenforstående, bør sykepleier inneha kunnskap og forståelse om selvmordsetterlatte for å kunne hjelpe dem. Nøkkelord: Sykepleier, etterlatt, selvmord og opplevelser.
dc.description.abstractBackground: Between 5000 and 6000 are bereaved by suicide every year. Despite increasing focus on suicide prevention, there is little talk about the safeguarding of the bereaved. Research shows that suicide can be an extremely distressing event for the bereaved, and that many afterwards can be deeply affected for a long time. Purpose: The purpose of this study is to highlight the experiences of the bereaved after being affected by suicide. Method: This thesis is based on a literature review including eight research articles. Results: The bereaved experienced a personal sense of guilt, relating to thoughts about what they could have done to prevent the suicide, and how they felt responsible for not managing to do so. To get through the grieving process, several of the bereaved wanted to make meaning of the suicide. Making meaning of the incident is based on how the bereaved developed an understanding for suicide and its significance, or factors that led to it. In addition, the bereaved tried to find new meanings in their life. The bereaved felt they had to keep their pain and feelings hidden. The bereaved had an increased need for support in the time after the suicide, however, many did not receive the support they needed. Conclusion: This review shows that the bereaved are strongly affected by suicide, and experience intense reactions and emotions. When meeting them, the nurse should be empathic, and want a relation based on mutual trust. Since the bereaved feel poorly understood by peers, the nurse should have knowledge and understanding of how it is to be a suicide survivor to help them. Key words: Nurse, bereaved, suicide and experiences.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke opplevelser har etterlatte etter et selvmord?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record