Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøigaard, Rune
dc.contributor.authorYsland, Sigrid
dc.date.accessioned2020-07-02T16:00:49Z
dc.date.available2020-07-02T16:00:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660587
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Håndball er en av Norges største idretter. Selve idretten er krevende både fysisk og psykiske, og forekomsten av ulike skader er betraktet som relativt høy. Belastningsproblematikken innenfor håndballen er stor, og debatten om dette har pågått i flere år. Selv om man blir skadet er det mange utøvere som velger å komme tilbake etter flere år ute av idretten. Formål: Målet med selve oppgaven var å undersøke hvordan håndballspillere har erfart det å bli skadet og det å være skadet. Spesielt fokuseres det på hvordan deres motivasjon er under og etter skaden. Er det slik at noen slutter etter skader eller kommer de sterkere tilbake? Metode: Fire utøvere var med i undersøkelsen. Deltakerne skulle besvare x antall spørsmål som de fikk tilsendt på e-post. Spørsmålene var formulert som et kvalitativt dybdeintervju. De ble tilsendt intervjuet på e-post, med alle spørsmål tydelig formulert. De svarte dirkete inn i dokumentet og sende det tilbake. Videre gikk jeg gjennom svarene fra informantene, og lagde en oversikt over deres svar. Deretter ringte jeg alle utvalgte slik at jeg skulle få bedre utdypelse av svarene. Dette var for å sikre meg mest mulig informasjon, slik at forskningen ble utført på en best mulig måte. Diskusjon og funn: Forekomsten av idrettsskader er høy hos håndballspillere. Studier viser at de fleste som spiller handball har vært skadet eller er skadet. Det som diskuteres er hvordan man blir behandlet av klubben og laget man spiller for, og hvordan den indre motivasjonen blir forandret under skader. Funnen i forskningen viser at motivasjonen blir svekket ved skade, når de tre grunnleggende psykiske behovene ikke blir tilfredsstilt. Nøkkelord: Håndball, skader, motivasjon og SDT
dc.description.abstractSummary Background: Handball is one of Norway's biggest sports.The sport itself is demanding both physically and mentally, and the incidence of various injuries is considered relatively high. The burden on the handball is big, and the debate on this has been going on for several years. Although injured, many athletes choose to return after several years out of the sport. Purpose: The goal of the task itself was to investigate how handball players have experienced being injured. Particular focus is on how their motivation is during and after the injury. Is it the case that someone quit after injury or does they come back stronger? Method: Four practitioners were included in the study. Participants were to answer questions they received by email. The questions were formulated as a qualitative in-depth interview. They replied straight into the document and sent it back. Furthermore, I went through the answers from the informants and made an overview of their answers. Then I called all the selected ones so that I could get a better explanation of the answeres. This was to secure me the most inmportant information, so that the research was done in the best possible way. Discussion and findings: The incidence of sports injuries is high in handball. Studies show that most people who play handball have been injured. What is being discussed is how you are treated by the club and the team you play for, and how the inner motivation is changed during injuries. The findings of the research show that motivation is weakened by injury when the three basic mental needs are not met.   Keywords: Handball, injuries, motivation and SDT
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHåndball og motivasjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel