Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.authorEngen, Lars Erik Bøe
dc.contributor.authorSætha, Eivind
dc.date.accessioned2020-06-30T16:01:32Z
dc.date.available2020-06-30T16:01:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660157
dc.description.abstractHensikt med studien er å finne ut mer om hvilke faktorer som innvirker på konfliktnivået i byggebransjen. Denne studien har analysert 25 totalentreprisekontrakter fra fire selskaper i Betonmast-konsernet. Videre har studien gjennomført dybdeintervjuer med to prosjektledere fra hvert selskap, totalt åtte intervjuer. Totalentreprisekontraktene har vært utført og overlevert i perioden 2014-2018. Oppgaven har sett på relasjonen mellom Betonmast som totalentreprenør og byggherren. Forskningen har blitt utført i et entreprenørperspektiv. Det har blitt undersøkt hvordan spesielle risikoer, type byggherre og byggherrens organisering, klarhet i kontraktens dokumenter, kommunikasjon mellom partene, endringshåndteringen og bruk av konflikthåndteringsverktøy har innvirket på konfliktnivået. Det er i tillegg sett på hvordan de nevnte faktorene innvirker på lønnsomheten. Analysene som er utført er av kvalitativ art. Hvert prosjekt er analysert ved analyse av prosjektdata og samtaler med den enkelte prosjektleder. Tallgrunnlaget er ikke stort nok til å foreta statistiske begrunnede slutninger, men det kan påvises tendenser som bekreftes i dybdeintervju og støttes av relevant teori. Denne oppgaven finner ikke samme konfliktnivå i de utvalgte prosjektene som det rapporteres om fra anleggsbransjen. Oppgaven ser en sammenheng mellom prosjekter med lavt konfliktnivå og god lønnsomhet. Analysen viser videre at konfliktnivået i kompliserte prosjekter ikke er høyere enn i andre prosjekter. Konfliktnivået i totalentreprisekontrakter med private utbyggere og offentlige utbyggere er relativt likt, men vi ser en stor økning i konfliktnivå og nedgang i lønnsomhet i prosjekter med private byggherrer som har engasjert en ekstern byggeleder. Det motsatte gjelder når den private byggherren har engasjert et ombud. Manglende klarhet og entydighet i kontrakt har i flere prosjekter vært årsak til konflikter. Kontrakten må ikke være spesifisert ned til minste detalj, men partene må ha samme oppfatning av innholdet. I flere av prosjektene har persondynamikken mellom partene ført til konflikter. Det pekes på at en klar forhandlingsstrategi kan bidra til å redusere konfliktnivå og opprettholde tilliten mellom partene. Videre sees det en sammenheng mellom konfliktnivå og antall endringer, og oppgaven viser også at lønnsomheten reduseres i prosjekter med høy andel endringer. Prising av endringer uten konfliktøkning og nedgang i lønnsomhet sees derfor på som en uløst utfordring for Betonmast. Konfliktnivået i prosjektet korrelerer i stor grad med hvor lang behandlingstid som brukes på å avklare tilleggskravene. Konflikthåndteringsverktøy er lite benyttet i Betonmast, men det benyttes en del involvering av daglig leder. Analysen viser at dette ofte er svært effektivt for å unngå videre eskalering av konfliktnivået. Analysen viser at det bør forskes mer spesifikt på konflikter i byggebransjen da den skiller seg fra anleggsbransjen. En større analyse med et bredere tallgrunnlag kunne tydeligere ha stadfestet statistiske sammenhenger. Nøkkelord: Konflikter, byggebransjen, Betonmast
dc.description.abstractThe objective of this study is to investigate the factor which affect the level of conflict in the construction industry. This study has analyzed 25 contracts from four firms in the Betonmast group. Furthermore, the study has conducted interviews with two project leaders from each firm resulting in a total of eight interviews. The contracts have been completed and delivered between 2014-2018. The study has focused on the relation between the builder, and Betonmast as a design and building contractor. The study has been completed from an entrepreneurial perspective. The study investigated how special risks affect the level of conflict in a project. How the different builders and the builders organizing affects the level of conflict. How clarity in the contract documents affect the conflict level. How communication between the parties involved affects the conflict level. How the handling of unforeseen changes affects the conflict level and how the use of conflict managing tools has influenced the conflict level. The completed analysis is of a qualitative nature. Each project is inspected qualitatively through a study of key data, alongside being in contact with the representants for each project organization. The sample size is not large enough to prove any statistical consistency, but shows tendencies, which have been supported through the interviews and relevant theory. This study does not find the statements reported in the media about the construction industry to be valid for the building industry. Generally, the study shows a low conflict level as the norm. A correlation has been observed between projects with a low conflict level and those which are profitable. The study concludes that the conflict level in complicated projects are not higher compared to other projects. The level of conflict in contracts with private building firms and public building firms are relatively the same but have seen an increase in conflict level and decrease in profitability when private builders engages external project managers. The opposite is seen when private builder engages project leadership support. Lack of clarity and unambiguity in a contract has in multiple projects lead to conflict. The contract does not necessarily have to be accurate to the most minute details, but the content must be clear and comprehensible, and both parties involved must have the same interpretation of the content. In multiple projects the social dynamic between the parties involved lead to conflict. This implies a clear negotiation strategy can contribute to a reduction in conflicts and uphold mutual trust between the members involved. There is also a correlation between the conflict level and the number of changes in a project, and the study concluded that the profitability of a project with a large number of changes is reduced. Pricing of changes without an increase in conflict can, therefore, be seen as an unsolved challenge for Betonmast. Furthermore, the conflict level in the projects correlated strongly to the processing time for agreements on the changes. Conflict managing tools are rarely used by Betonmast. However, the use of the firm’s CEO was shown to be quite effective at avoiding any escalation of the conflicts. There is a lot to research within conflicts found in the building industry. There has been a large amount of research conducted within the construction industry and the same should be done within the building industry. A larger sample size for further research which is found within this paper would have been very interesting and could have confirmed the findings. Keywords: Conflict, building industry, Betonmast
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKonflikter i byggebransjen - En analyse av 25 Betonmastprosjekter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel