Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStiklestad, Trond
dc.contributor.authorLøken, Yngvild
dc.contributor.authorLøkkebø, Elin Holmevik
dc.contributor.authorMeyer, Solveig
dc.contributor.authorMoe, Ada Tryti
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:26Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658720
dc.description.abstractVerden står i dag overfor omfattende klimautfordringer, en kraftig befolkningsvekst og et økende gap mellom rik og fattig. Temaet bærekraft blir stadig mer relevant, og FN understreker at verden nå må fokusere på økonomiske, sosiale og miljømessige forhold for å sikre fremtiden til kommende generasjoner. En viktig aktør når det gjelder bærekraftig utvikling er næringslivet, og flere organisasjoner har de siste årene satt bærekraft på dagsordenen. Denne oppgaven tar for seg tematikken rundt bærekraft i organisasjoner og er gjort i samarbeid med organisasjonen GC Rieber Eiendom. Organisasjonen har sin primære virksomhet i næringseiendomsbransjen, og i 2019 vant de Bergen Næringsråds Bærekraftspris. Formålet med oppgaven er å utforske hvorvidt GC Rieber Eiendom er en bærekraftig organisasjon, hva ledelsen sin rolle er i forhold til bærekraft og hvordan forholdet er mellom bærekraft og organisasjonens kultur. Den valgte problemstillingen for oppgaven er: “På hvilke måter er bærekraft integrert i GC Rieber Eiendom, og hvordan oppfattes fokuset på bærekraft av organisasjonens medlemmer?” Ved å bruke kvalitativ metode utførte vi ti individuelle dybdeintervjuer, hvor utvalget besto av både ledere og ansatte fra organisasjonen. Våre empiriske funn blir i oppgaven drøftet sammen med relevant teori som blant annet den tredelte bunnlinje, Mintzberg sine lederroller, kommunikasjon, organisasjonskultur og verdibasert ledelse. Oppgaven konkluderer med at GC Rieber Eiendom kan anses som en bærekraftig organisasjon, og at ledelsen blir betraktet som en kritisk suksessfaktor når det kommer til organisasjonens arbeid med bærekraft. Likevel er hovedfunnet i oppgaven at en sterk organisasjonskultur er den viktigste forklaringsfaktoren for hvordan GC Rieber Eiendom har integrert bærekraft i organisasjonen.
dc.description.abstractToday, the world faces considerable climate challenges, a strong population growth, and an increasing gap between rich and poor. Sustainability is becoming more and more relevant, and the UN stresses how the world needs to focus on economic, social and environmental issues to secure future generations. The business world plays an important role regarding sustainable development, and in the last few years, several organizations have put sustainability on the agenda. This thesis will address sustainability in organizations and is a collaborative work with GC Rieber Eiendom. Their primary area of business is development and management of commercial properties, and in 2019 they won an award for their work with sustainability. The aim is to examine whether GC Rieber Eiendom is a sustainable organization; the management's role in relation to sustainability, and the relationship between sustainability and organizational culture. Our chosen research question: “In what ways is sustainability integrated within GC Rieber Eiendom, and how do the organization’s members perceive it?” By using qualitative methods, we conducted ten individual in-depth interviews, in which the interviewees consisted of both managers and employees from the organization. The empirical data is discussed using relevant theories, such as the triple bottom line, Mintzberg's managerial roles, communication, organizational culture and value-based leadership. This thesis concludes that GC Rieber Eiendom can be considered a sustainable organization. Furthermore, the management is considered a critical success factor in relation to sustainability. Still, the main findings are that a strong organizational culture is the most important explanatory factor for the integration of sustainability in the organization.
dc.publisherNTNU
dc.titlePå hvilke måter er bærekraft integrert i GC Rieber Eiendom, og hvordan oppfattes fokuset på bærekraft av organisasjonens medlemmer?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel