Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorWeider, Kristine
dc.contributor.authorAngell, Martine
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:11Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657764
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet for SuperHero Burger på Nova fra 2016 til 2018. For å bedre forstå den positive lønnsomhetsutviklingen har vi også gjennomført en strategisk analyse av bedriften. Vi har startet oppgaven med en kort presentasjon av hamburgerens posisjon i markedet. Deretter har vi presentert bakgrunnen for oppgaven og problemstillingen. Videre presenterer vi SuperHero Burger med deres historie og posisjon i markedet. I teoridelen beskriver vi relevant teori som vi har benyttet oss av gjennom hele oppgaven. Denne teorien er knyttet opp mot nøkkeltallene til regnskapsanalysen og modellene brukt i den strategiske analysen. Videre har vi en metodedel. Denne handler om hvordan vi har gått frem metodisk for å belyse problemstillingen vår. Dette innebærer analyse av problemstilling, undersøkelsesdesign og innsamling av data. Gjennom hele kapittelet diskuterer vi også undersøkelsens reliabilitet og validitet. I neste del av oppgaven kommer selve analysen og det er også her hovedvekten i oppgaven ligger. Vi anvender teorien beskrevet tidligere i praksis og analyserer regnskapstallene til bedriften. Vi har sett på nøkkeltall knyttet til soliditet, likviditet, finansiering og lønnsomhet. Videre forsøker vi å forklare resultatene og hvorfor de er som de er. Der det har vært mulig har vi også sammenlignet våre nøkkeltall med idealer fra teorien. For å få et bedre innblikk i dagens økonomiske situasjon i markedet har vi valgt å sammenligne SuperHero Burger med den direkte konkurrenten BROR. På denne måten vil vi få informasjon rundt SuperHero Burger sin posisjon blant konkurrentene. Vi vil dermed også se om denne lønnsomhetsutviklingen generelt finnes i markedet, eller om dette er SuperHero Burgers sin fortjeneste. Videre følges en strategisk analyse av SuperHero Burger. Her har vi sett på både interne og eksterne forhold. Vi har valgt å benytte oss av SWOT-modellen som en overordnet modell. For å belyse de interne forholdene benytter vi en VRIO-modell og de eksterne forholdene belyses av en Porters bransjeanalyse. Oppgaven blir avsluttet med en diskusjon hvor vi også kommer med en konklusjon på problemstillingen. Vi har oppsummert de viktigste funnene som kom frem av de ulike analysene. Noen av de viktigste funnene var fokuset på spesialisert arbeidskraft samt kvalitetssikre råvarer. Dette er avgjørende faktorer som er med å gjøre merkevaren enda sterkere.
dc.description.abstractIn this term paper we have conducted a financial analysis focusing on profitability for SuperHero Burger at Nova from 2016 to 2018. To better understand the positive development, we implemented a strategic analysis of the company. We started our paper with some history of the hamburgers position in the market. Then we presented the background for the paper and the research question. Thereafter we presented SuperHero Burger’s history and market position. In the theory part we described this paper’s relevant theories. These theories are connected to relevant financial numbers as well as the models used in the strategic analysis. Next, we addressed how we conducted this research and the choices we made in the process regarding our research question. This includes analysis of the research question, data collection and design. Throughout this chapter we also discuss issues concerning the validity and reliability of the study. Further in the paper we present the financial analysis. This is where the main focus of the paper is and we base this on the relevant theory described earlier. We explored important indicators related to solvency, liquidity, financing and profitability and attempted to give an explanation of the results. Where it was possible, we also tried to compare these indicators with norms derived from the financial analysis in the theory chapter. To get a better insight of the financial situation, we compared SuperHero Burger to the competitor BROR. In this way we got information regarding SuperHero Burgers positions among the competitors. We wanted to see if the favourable financial trend was because of SuperHero Burgers actions, or the market it general. Then we conducted a strategic analysis of SuperHero Burger. We viewed internal and external conditions. This was done with a SWOT-model, which is an overall model. We focused on the VRIO- model to highlight the internal factors and Porters five forces to highlight the external factors. The final chapter in this term paper is a discussion where we also conclude on our research question. We summarize our most important results from our analysis. This includes the focus on specialized labour as well as the quality of the ingredients. These are aspects that increase the brand SuperHero Burger.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record