Show simple item record

dc.contributor.advisorSvavarsdóttir, Margrét Hrönn og Gjeilo, Kari Hanne
dc.contributor.authorLægran, Marianne
dc.date.accessioned2020-06-04T16:05:59Z
dc.date.available2020-06-04T16:05:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656848
dc.description.abstractBakgrunn Hjertesvikt er en kronisk og progredierende tilstand. Pasienter med hjertesvikt har høy innleggelsesrate og mortalitet. Det er gjort studier som ser på om livskvalitet målt med Minnesota Living With Heart Failure (MLHFQ) kan predikere mortalitet og innleggelse. Resultatene er ufullstendige, men mye tyder på at MLHFQ kan predikere en sammenheng mellom mortalitet og innleggelse. Et ønske om å avklare dette med en større populasjon la grunnlaget for denne studien. Hensikt Målet med denne studien var å undersøke om MLHFQ score kan være en prediktor for innleggelse og mortalitet hos pasienter med hjertesvikt. Metode Dette er en deskriptiv studie som benytter data fra Norsk hjertesviktregister (NHSR) for å undersøke om MLHFQ score kan predikere reinnleggelse og mortalitet for pasienter med hjertesvikt, uavhengig av årsak. Resultat Den totale populasjonen besto av 3738 pasienter der 3130 hadde besvart MLHFQ på første besøk ved en hjertesviktpoliklinikk og 608 pasienter som ikke har besvart MLHFQ. For de som besvarte ble 287 pasienter innlagt påsykehus i perioden 2014-2016 etter oppfølging ved en hjertesviktpoliklinikk og 2154 ble ikke innlagt. Det gir en innleggelsesrate på 9%. Enn logistisk regresjonsanalyse korrigert for NYHA, hjertefrekvens, ejeksjonsfraksjon, kjønn, daglig diuretika, akutt myokard infarkt, eGFR og 6 minutter gangtest viser at MLHFQ score var en signifikant prediktor for innleggelse (OR 1,009, Cl 1,002-1,009, p= 0,019). MLHFQ score var derimot ikke signifikant for mortalitet (OR 1,003, C.I 0,997-1,009, p=0,378). Konklusjon Analysene viste en signifikant forskjell for MLHFQ score og innleggelser. Dette indikerer at høyere score i MLHFQ kan predikere økt innleggelse i sykehus, men at det ikke er en signifikant sammenheng mellom MLHFQ score og mortalitet.
dc.description.abstractBackground Heart failure is a chronic and progressive disease. Patients with heart failure have a high admission rate into hospitals and a higher mortality rate than the general population. Previus studies shows that quality of life measured with the MLHFQ could predict mortality and admissions for patients with heart failure, the results have varied and in many cases been inconclusive. This study is motivated by the wish to further examine the relationship between MLHFQ, mortality and readmissions in a larger population than the previous studies have done on the subject. Aim The aim of this study is to investigate whether MLHFQ can predict mortality and readmission to hospital for patients with heart failure. Method This is a study based on data from the Norwegian Heart Failure Registry that uses descriptive statistics to examine if the MLHFQ can predict readmission and mortality no matter what caused heart failure in the patient. Results The total population included 3738 patients where 3130 answered MLHFQ on the first visit with the heart failure outpatient clinic, 608 patient did not answer the MLHFQ. 287 patients was admitted into hospital from 2014 to 2016, 2154 pasients was not admitted into hospital. That gives an admission rate off 9 % The analyses corrected fore NYHA, heart frekvensy, ejeksjonsfraksjon, gender, daily diuretic, acute myocardial infarct, eGFR and 6-minute walking test shows that MLHFQ score was an significant prediktor fore admission to hospital (OR 1,009, Cl 1,002-1,009, p= 0,019), but not significant fore MLHFQ score and mortality (OR 1,003, C.I 0,997-1,009, p=0,378). Conclusion Logistic regression analysis done to examine the correlation between MLHFQ, and readmission shows a significant correlation, there is no significant correlation between MLHFQ and mortality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLivskvalitet, mortalitet og innleggelse hos pasienter med hjertesvikt
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record