Show simple item record

dc.contributor.advisorSørheim, Roger
dc.contributor.authorHeggem, Guri
dc.date.accessioned2020-06-04T16:04:48Z
dc.date.available2020-06-04T16:04:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656797
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har tittelen «Best Lokalt også best nasjonalt? – om bedriftsnettverk og entreprenørielle økosystem i rurale strøk». Bakgrunnen for oppgaven er at jeg har gjennom mange år jobbet med lokalmatprodusenter, bedriftsetablering og nettverks- arbeid. Gjennom dette arbeidet ville jeg finne ut mer om hva som skjer i slike samarbeid, hvordan det oppstår og på hvilken måte et samarbeid kan være «opphav» til vekst og videre utvikling for de som deltar. Oppgaven har tre forskningsspørsmål: Hva er viktige drivere og evt hemmere i et bedriftsnettverk i en perifer region? Hvilke faktorer i et samarbeid stimulerer til vekst? Hvordan kan et bedriftsnettverk i rurale strøk skaffe seg ressurser for å generere øko- nomisk vekst og utvikling for sine deltakere? Det teoretiske rammeverket for oppgaven har utgangspunkt i teori om entreprenørielle økosystem presentert av Erik Stam m.fl (Stam & Spigel, Entrepreneurial Ecosystems, 2016). I tillegg brukes teori om co-opetition eller konkurrentsamarbeid som former for samarbeid. (Lundgren-Henriksson & Galkina, 2017) (Chin, Chan, & Lam, 2008). Teorien presenterer ulike egenskaper som klassifiseres i tre ulike kategorier (sosiale, kulturelle og strukturelle) som må være tilstede for å danne et økosystem. Videre presenteres co- opetition som en dynamisk prosess som både kan være kausal og effektuell. For å finne svar på forskerspørsmålene har jeg valgt å lage en casestudie med dybdeintervju og bruk av åpne spørsmål. Det er intervjuet 6 forskjellige personer som alle er tilknyttet bedriftsnettverket «Best Lokalt» lokalisert på Røros. Intervjuguiden er vedlagt oppgaven. Funnene i studiet svarer på forskningsspørsmålene slik: - En enkelt bedrift, en produsentsammenslutning eller en annen form for et samar- beid kan se rundt seg i sitt lokalsamfunn og finne ut «hvem de er, hva de kan og hvem de kjenner». Denne analysen vil kunne peke på drivere og eventuelle hem- mere i et økosystem. Dette vil gi et grunnlag for å finne flere ressurser som kan styrke nettverket og dets eiere, samtidig som det også gir grunnlag for å finne og bli klar over mulige begrensninger i systemet. - Faktorer som stimulerer til vekst og utvikling er grunnleggende verdibaserte fak- torer mellom mennesker i interaksjon med hverandre: Eierskap/forankring, tillit og langsiktige forpliktelser som beskriver hvordan risiko kan deles og hvordan sårbarhet kan reduseres. Ligger dette som grunnleggende forutsetninger i samar- beidet er mye av fundamentet for et godt og velfungerende samarbeid på plass. - Ved å oppdage, utnytte og utvikle de ressursene som et økosystem representerer kan små bedrifter og mindre samarbeidskonstellasjoner i form av bedriftsnettverk jobbe med langsiktig strategisk verdiskaping gjennom å styrke de sosiale, imma- terielle og kulturelle verdiene i nettverket. Ved å legge til rette for slikt arbeid vil dette gi resultater på sikt i form av økt omsetning og økt inntjening. Oppgaven blir oppsummert med en konklusjon og anbefalinger for videre arbeid. Mitt syn er at teoriene slik de foreligger i dag er forholdsvis nye, utviklet i andre land enn Norge og bærer preg av grunnleggende forskning tilknyttet teknologibransjer i store regioner med nære relasjoner til høgskole- og universitetsmiljø. Teoriene er likevel interessante og overførbare når en ser på de strukturelle egenskapene i systemene som presenteres. Min videre anbefaling på bakgrunn av dette arbeidet er å videreutvikle tilgjengelig teori om entreprenørielle økosystem slik at det også kan utvikles og modifiseres modeller tilpasset norske forhold, rurale strøk, «tynne nettverk» og flere bransjer/verdikjeder. Bedriftsutvikling og -vekst vil ved bruk av disse teoriene kunne bli sett på også fra et mer helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv enn utelukkende å vurdere bedriftsøkonomiske suksessfaktorer.
dc.description.abstractThis master thesis is entitled "Best Local also best national? – a case study about business networks and entrepreneurial ecosystems in rural areas ». The reason for the thesis is that I have worked for many years with local food producers, business establishment and network development. Through this work, I wanted to find out more about what happens in such collaborations and cooperations, how it arises and in what way a collaboration or a business network can be the base of growth and further development for those who participate in the network. The thesis has three research questions: What are important drivers and possible inhibitors of a business network in a peripheral region? What factors in a collaboration stimulate growth? How can a business network in rural areas acquire resources to generate economic growth and development for its participants? The theoretical framework for the thesis is based on the theory of entrepreneurial ecosystems presented by Erik Stam et al (Stam & Spigel, Entrepreneurial Ecosystems, 2016). In addition, theory of coopetition or competitive cooperation is used as forms of cooperation. (Lundgren-Henriksson & Galkina, 2017) (Chin, Chan, & Lam, 2008). The theory presents different characteristics that are classified into three different categories (social, cultural and structural) that must be present to form an ecosystem. Furthermore is coopetition presented as a dynamic process that can be both causal and effectual at the same time. To find answers to the research questions, I have chosen to do a case study with in- depth interviews and the use of openended questions. 6 different people were interviewed, they are all representing businesses which is participating in the business network "Best Lokalt" located in Røros. The interview guide is attached to the thesis. The findings of the study answer the research questions as follows: - A single company, a producer association or some other type of collaboration can screen their communities and find out "who they are, what they can and who they know". This analysis will point to drivers and possible inhibitors in an entrepreneurial ecosystem and furthermore help to pinpoint additional resources and pos- sible limitations that can strengthen the network and its owners. - Factors that stimulate growth and development are basic value-based factors between people in interaction with each other: ownership / anchoring, trust and long-term commitments that describe how risk can be shared and how vulnerability can be reduced. If this is basic prerequisites for cooperation, much of the foundation for good and well-functioning cooperation is in place. - By exploring, exploiting and developing the resources that an ecosystem represents, small businesses and smaller collaborative constellations in the form of business networks can work on long-term strategic value creation by strengthening the social, cultural and structural values of the network. This gives long-term results in the form of increased revenue and higher earnings. The thesis is summarized with a conclusion and recommendations for further work. My view is that the theories as they exist today are relatively new, developed in countries other than Norway and are characterized by basic research related to technology industries in large regions with close relations to the college and university environment. Nevertheless, the theories are interesting and transferable when you look at the structural properties of the systems presented. My further recommendation on the basis of this work is to further develop available theory of entrepreneurial ecosystems so that models can also be developed and modified to suit Norwegian conditions, rural areas, "thin net- works" and several industries / value chains. Using these theories, business development and growth can be viewed from a more holistic social development perspective as well than solely assessing business economic success factors.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Best Lokalt" også best nasjonalt? en casestudie om bedriftsnettverk og entreprenørielle økosystem i rurale strøk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record