Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolbjør, Marit
dc.contributor.advisorStrømmen, Magnus
dc.contributor.authorAlmvik, Guro
dc.date.accessioned2020-06-04T16:01:04Z
dc.date.available2020-06-04T16:01:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656653
dc.description.abstractBakgrunn: Antall mennesker som har utviklet en fedmetilstand øker stadig i Norge, som i resten av verden. Fedmekirurgi har blitt en vanlig behandlingsform ved sykelig fedme og de gunstige helseeffektene ved operasjonen er godt dokumentert. De senere år har det kommet flere studier som tyder på at fedmekirurgi øker disposisjonen for alkoholproblemer. Det meste av forskning på fedmekirurgi og alkoholproblemer har fokus enten på de fysiologiske endringene som følger av operasjonen eller omfanget av postoperative alkoholproblemer. Det mangler studier som utforsker pasientenes egne erfaringer med alkoholproblemer ut fra deres eget perspektiv. Hensikt: Studien tar utgangspunkt i fedmeopererte personer som opplever at de har et alkoholproblem. Hensikten er å utforske deres erfaringer med rus i etterkant av operasjonen. Metode: Dette er en kvalitativ intervjustudie med 15 semistrukturerte intervju. Fire menn og 11 kvinner deltok. Intervjuene er analysert ved bruk av Giorgi sin fenomenologiske analyse. Resultater: Endret rus og økt alkoholinntak: I denne studien fant jeg at mange av deltakerne opplevde endringer i rusopplevelsen etter fedmeoperasjonen. Endringene omfatter opplevelsen av økt alkoholfølsomhet, at de blir mindre sensitive for kroppens signaler på overstadig beruselse og at bakrusen er borte. Dette bidrar til tap av kontroll i drikkesituasjoner og tiltakende drikking. Historier om blackout, skader og alkoholforgiftning belyser hvor sårbare deltakerne er i situasjoner hvor alkohol blir konsumert. Egenforståelse av alkoholproblemet: Mange av deltakerne hadde psykiske problemer som ikke ble bearbeidet i forkant av operasjonen, og mente selv at alkohol tjente en følelsesregulerende funksjon. For noen hadde mat hatt en slik funksjon før operasjonen, men begrensningene operasjonen skaper for matinntak bidrar til at alkohol har blitt en erstatning for mat. Noen av deltakerne begynte med selvskading etter operasjonen og har også forsøkt å ta sitt eget liv. De knytter dette til økt impulsivitet og tap av kontroll i alkoholpåvirket tilstand. Forberedelse til og oppfølging etter operasjonen: Videre viser mine funn at deltakerne ønsker mer forberedelse til og oppfølging etter operasjonen. Tilstrekkelig forberedelse er nødvendig for å hjelpe overgangen til en ny livsstil, og det å føle seg dårlig forberedt blir beskrevet som en mulig bidragsyter til utvikling av alkoholproblemer. Alkohol som tema oppleves ikke å ha vært særlig vektlagt hverken i forberedelsen til operasjonen eller i oppfølgingen etterpå. Deltakerne opplever at alkoholbruk er et vanskelig tema og snakke om både for dem og for helsepersonell. Dette bidrar til at alkoholproblemene ikke blir oppdaget og at de får utvikle seg. Konklusjon: I dette utvalget fedmeopererte med alkoholproblemer var det gjennomgående hvordan de opplevde at alkoholrus kvalitativt endret seg etter operasjonen. Mange mente at drikkingen ble et middel for å regulere følelser, en funksjon som spisingen ivaretok før operasjonen. Deltakerne stiller seg kritiske til at det orienteres for dårlig om farene ved alkoholmisbruk i utredningen, og at oppfølgingen ikke fanger opp disse problemene i tilstrekkelig grad.
dc.description.abstractBackground: Overweight and obesity is an increasing problem in Norway, as worldwide. Bariatric surgery is an accepted treatment for obesity and the beneficial health effects of the operation are well documented. In recent years there have been several studies suggesting that bariatric surgery increases the disposition of alcohol problems. Most of the research on bariatric surgery and alcohol problems focuses either on the physiological changes that result from the surgery or the extent of post-operative alcohol problems. There is a lack of studies exploring patients' own experiences of alcohol problems from their own perspective. Aim: This study focuses on bariatric surgery patients with problematic alcohol use. The study aimed to generate insight in their experiences with intoxication after surgery. Method: The study uses a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with a total of 15 participants, four men and 11 women. The interviews were analyzed using Giorgi's phenomenological analysis. Results: Altered intoxication and increased alcohol intake: In this study, I found that many of the participants experienced changes in their intoxication experience following bariatric surgery. The changes include an increased post-surgical sensitivity to alcohol, less sensitivity to the bodily experience of intoxication and the absence of hangovers. This contributes to loss of control in drinking situations and increased drinking. Narratives of blackout, injuries and alcohol poisoning illustrates how vulnerable participants are in situations where alcohol is consumed. Self-understanding of the alcohol problem: Many of the participants had unresolved psychological issues prior to surgery and used alcohol as a coping mechanism. Some of the participants was eating to cope before bariatric surgery, but after surgery comfort eating was no longer possible to the same extent. This has contributed to the fact that alcohol has become a substitute for food. Some of the participants seeked comfort in alcohol to handle the disappointment over complications of the surgery. Self- harm and suicide attempts after surgery is experienced by some. They link this to increased impulsivity and loss of control in the alcohol-affected state. Preparation for and follow-up after surgery: Furthermore, my findings show that the participants want more preparation for and follow-up after the operation. Adequate preparation is needed to help transition to a new lifestyle and feeling unprepared is described as a possible contributor to the development of alcohol problems. Alcohol as a topic is not perceived to have been particularly important neither in the preparation for the operation nor in the follow-up afterwards. Participants find that alcohol use is a difficult subject to communicate both for them and for health professionals. This prevents alcohol problems being detected at an early stage and the problem may escalate. Conclusion: The participants in this study discussed how their experience with alcohol intoxication changed after surgery. Many believed that alcohol was used as a coping mechanism after surgery, a function that food played before surgery. Participants in the study claims to be poorly informed about the dangers of alcohol abuse, and that follow-up does not adequately address these issues.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAlkoholproblemer etter fedmekirurgi. En kvalitativ studie av erfaringer med rus hos fedmeopererte med alkoholproblemer.
dc.typeMaster thesis
dc.description.localcodeMasteroppgaven er klausulert til 2025-07-01.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel