Show simple item record

dc.contributor.advisorNymo, Siren
dc.contributor.advisorGjeilo, Kari Hanne
dc.contributor.authorThorsen, Brit
dc.date.accessioned2020-06-04T16:00:56Z
dc.date.available2020-06-04T16:00:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656647
dc.description.abstractAbstrakt Bakgrunn og hensikt: Både gastrisk bypass (GBP) og sleeve gastrektomi (SG) operasjoner gir gode resultater i forhold til vekttap, bedring av komorbiditeter og vedlikehold av vekttap hos personer med sykelig fedme. Det mangler studier som sammenligner gastrointestinale (GI) symptomer i etterkant av de to operasjonsmetodene. Hensikten med studien var derfor å kartlegge og sammenligne forekomsten av selvrapporterte GI symptomer, bruk av medikamenter mot GI symptomer og selvrapportert helse 2-4 år etter GBP og SG operasjon. Metode: Alle pasienter som gjennomgikk primær GBP eller SG ved et lokalsykehus i Norge fra 2015-2017 ble kontaktet i april-mai 2019. De fylte ut et spørreskjema som inneholdt Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), modifiserte spørsmål fra Brief Pain Inventory og ett spørsmål fra Short Form 36 Health Survey. Resultat: Totalt 172/303 pasienter (57 %), 73 GBP og 99 SG, returnerte utfylt spørreskjema. Gjennomsnittsalderen var 45,3±11,1 år og 74 % var kvinner. Det var ingen forskjell i total GSRS skår: median 1,87 (IQR 1,47-2,47) for GBP og median 2,00 (IQR 1,45 -2,53) for SG (p=0,638). Det var en signifikant forskjell i refluksplager: begge gruppene rapporterte GSRS median score 1, men IQR var 1,00-2,50 for SG vs. 1,00-1,00 for GBP (p<0,001). SG opererte rapporterte også høyere forbruk av syrenøytraliserende medikamenter (p<0,001). Det var en signifikant forskjell i gjennomsnittlig magesmerte målt ved numeric rating scale 0-10, høyest for GBP opererte som rapporterte median 2 (IQR 0-4) vs. median 1 (IQR 0-3) for SG opererte (p=0,025). Det var ingen forskjell i selvrapportert helse mellom de to gruppene, 3,0 (IQR 3,0-4,0) for GBP vs 3,0 (IQR 2,0-4,0) for SG opererte (p = 0,116). Konklusjon: Pasientene som var operert GBP og SG rapporterte totalt sett lik forekomst av GI symptomer 2-4 år etter operasjonene. Reflukssymptomer og bruk av syrenøytraliserende medikamenter forekom imidlertid oftere hos SG opererte, mens gjennomsnittlig magesmerte var høyere hos GBP opererte. Det var ingen forskjell i selvrapportert helse mellom GBP og SG opererte. Disse resultatene kan være av betydning for beslutningsprosessen ved valg av operasjonsmetode og den livslange oppfølgingen av disse pasientene. Flere og større studier med langtidsoppfølging er nødvendig for å bekrefte disse funnene.
dc.description.abstractAbstract Background and objectives: Gastric bypass (GBP) and sleeve gastrectomy (SG) surgery are both efficent methodes for weight loss and long term weight loss maintenance for people with morbid obesity. However there is a lack of studies of comparing gastrointestinal (GI) symptoms between different surgical methods. Therefore, this study aimed to compare the severity of self-reported GI symptoms, drug use for GI symptoms and self-perceived health 2-4 years after GBP and SG surgery. Methods: All patients who underwent primary GBP or SG surgery in a local hospital in Norway between 2015-2017 were asked to complete a self-administred questionnaire in april-mai 2019. The questionnaire contained Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) and modified questions from Brief Pain Inventory (BPI) and one question from Short Form 36 Health Survey. Results: A total of 172/303 patients (57%) , 73 GBP and 99 SG, completed the questionnaire. The mean age was 45.3±11.1 years and 74% were females. There was no difference in total GSRS score, median 1.87 (IQR 1.47-2.47) for GBP and median 2.00 (IQR 1.45 -2.53) for SG (p=0.638). Reflux symptoms differed significantly, both groups reported GSRS median score 1, but IQR was 1.00-2.50 for SG vs. 1.00-1.00 for GBP (p <0.001). SG patients also reported higher consumption of antacids (p <0.001). There was a significant difference in average abdominal pain measured by numeric rating scale 0-10, highest for GBP, median 2 (IQR 0-4) vs. median 1 (IQR 0-3) for SG (p = 0.025). There was no difference in self-perceived health between the two groups, 3.0 (IQR 3.0-4.0) for GBP vs 3.0 (IQR 2.0-4.0) for SG (p = 0.116). Conclusion: Patients undergoing GBP and SG surgery reported in total similar GI symptoms 2-4 years after surgery. However, reflux symptoms and use of antacid occurred more frequent after SG surgery, while mean abdominal pain was higher after GBP surgery. No difference in self-perceived health between the two groups was found. These findings may be useful in the decision-making process for which surgical method to choose and for lifetime follow-up. Further studies with long-term follow-up are needed to confirm these findings.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSelvrapporterte gastrointestinale symptomer 2-4 år etter vektreduserende kirurgi. En tverrsnittstudie med sammenligning mellom gastrisk bypass og sleeve gastrektomi operasjon.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record