Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHalvorsen, Kjell Atle
dc.contributor.authorSola, Vibeke
dc.date.accessioned2020-03-05T15:01:40Z
dc.date.available2020-03-05T15:01:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645627
dc.description.abstractI september 2017 ble digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021 ”Framtid, fornyelse og digitalisering” utgitt fra Kunnskapsdepartementet. Store samfunnsendringer er begrunnelse både for digitaliseringsstrategien og arbeid med ny læreplan i alle fag (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 3). Forskriften ”Overordnet del-verdier og prinsipper for grunnopplæringen” sier at skolens ledelse skal gi retning og tilrettelegge for elevenes og lærernes læring og utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 18). PC og nettbrett blir innført i skolen. Problemformuleringen i masteroppgaven er: Hvordan lede en slik innføring, og hvilke konsekvenser får bruk av læringsbrett for læringsmiljøet til elevene? Det er utformet to forskningsspørsmål: 1) Hvordan opplever ledere og lærere at innføringen av læringsbrett på x skole har blitt ledet? 2) Hvilke konsekvenser mener ledere, lærere og elever at innføring av læringsbrett på x skole har hatt for læringsmiljøet til elevene? For å finne svar på problemformuleringen og forskningsspørsmålene er det gjennomført en kvalitativ forskningsundersøkelse basert på tre intervjusamtaler i grupper. Gruppene har bestått av fire elever, fire lærere og tre ledere på egen skole. Intervjuene er tatt opp i lydformat og transkribert til tekst. Materialet er så blitt analysert ved tematisert tilnærming. Empirien er tolket i lys av teoretiske perspektiv omkring ledelse som instructional leadership, transformasjonsledelse og distribuert ledelse. Videre er tolkningen basert på ulike perspektiver på læring. Det inkluderer behavioristiske, kognitive og sosiokulturelle teorier, samt samskapt læring og enkel- og dobbelkretslæring. Et viktig funn i denne studien er at kompetanseutvikling som ledelsesstrategi kan benyttes ved innføring av læringsbrett. For å få til kompetanseutvikling viser empirien at det er viktig med samskaping, der det er tillit mellom aktørene, og at ledelsen er en del av utviklingen. Ekstern og intern ekspertise kan gi et faglig løft og modellering i klasserommet er en strategi som kan redusere utrygghet. God tid til kollektiv utvikling, der aktivitetene er praksisnære med fokus på eksperimentering løftes fram. Funn knyttet til konsekvenser for læringsmiljøet viser økt tilfang av lærestoff og læremidler. Organisering av undervisning er blitt mer målrettet, der arbeidsformene er mer relatert til målet. Det er kvantitativ økning av vurdering. I tillegg understøtter funn betydningen av sosiale relasjoner i læringsmiljøet. Funn fra denne studien viser variasjon mellom liten grad og betydelig grad av endring i læringsmiljøet knyttet til undervisningspraksis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLedelse av innføring av læringsbrett i skolen og konsekvenser for elevene sitt læringsmiljø.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel